Image

Liseberg hanterade 12 000 liter alkoholbaserad desinfektion i nöjesparken, stor del av det i strid med lagen om brandfarliga och explosiva varor

Vi uppmanar dig som läsare att läsa hela artikeln för att förstå sammanhanget mellan brand, förebyggande av brand, riskerna med farliga kemikalier, tankesättet gällande förebyggande av risker och att branden på OCEANA inte hade med alkoholbaserad desinfektion att göra. Men att riskbedömningar och beslut i verksamheter gör att många bränder kan undvikas. Vems fel var det denna gången? Haverikommissionen får presentera det i utredningen om man kommer fram till det, men fram tills det låt oss undvika så många risker som möjligt för nya bränder.

TILLÄGG ####

Lisebergs advokat har den 28:e februari skickat ett brev till oss på Hygiene of Sweden och hotat med rättsliga och andra åtgärder om vi inte tar bort denna artikel gällande förbyggande av brand, riskbedömningar, hantering av farliga kemikalier och det vi dokumenterat som olaglig hantering av brandfarliga vätskor som etanol inne i Nöjesparken.

Vi har därför uppdaterat med denna texten och  förtydliga några punkter:

Branden på OCEANA har inget att göra med det lager på drygt 12 000 liter etanol  i form av handsprit som hanterats i parken.

Den 29:e oktober 2020 berättade Lisebergs VD Andreas Andersen i GP om nöjesparkens inköp av 6 000 liter handsprit. Det var bara halva sanningen.  Inköpet enligt orderbekräftelsen var på 12 000 liter.  Det var tillståndet som gällde förvaring av 6 000 liter brandfarlig vara. Man ville även ha öppnat parken tidigare med hänvisning till sitt ansvarsfulla tankesätt.

https://www.gp.se/nyheter/liseberg-hade-kunnat-gora-samma-sak-fast-battre.16899f12-c109-4efe-96ab-3aaf5a2514b6

Vi pratar inte om brand enbart när det brinner på OCEANA. Det är något vi gör året runt. Brand i bilar på sommaren pga alkogel, brand under julborden där alkogel står bredvid tända ljust, brand i dispensers där man har statisk elektricitet pga gummimattor eller golv osv. Nu blev intresset större för ämnet och det har att göra med att det just har brunnit och frågan om hur vi kan förebygga och undvika fler bränder blir aktuell.

I vårt arbete med att ställa om från fossila produkter till ett fossilfritt Sverige stöter vi på att många verksamheter hanterar de farliga kemikalierna ur orimliga, ohålllbara och ibland olagliga perspektiv.

I Lisebergs fall tycker vi att alla tre stämmer in.

1. Orimligt

Inköpet görs när man vet att parken inte får öppna på obestämd tid. VD Andreas Andersen säger i en intervju med GP den 24:e april

Men hoppet om att få öppna någon gång under sommaren lever och inför det har man, tillsammans med branschorganisationen Svenska Nöjesparksföreningen, tagit fram ett koncept kallat ”Ansvarsfull öppning”.

Så blev det inte. Att med ovissheten om att ens få öppna parken under sommaren den 14:e maj beställa 12 000 liter etanol till ett pris av skyhöga 1 590 000 kr där varken pumpar eller förpackningar som krävdes ingick samt att man behövde söka förnyade tillstånd för att syssla med öppen hantering av brandfarlig vätska inne i parken är allra högsta grad orimligt. Utgångsdatumet för handspriten var två veckor efter inköpet. Dvs 18:e maj 2020. Den skulle alltså bli gammal innan parken ens hade öppnat. Nu har man troligtvis serverat gammal handsprit under en längre tid.

2. Ohållbart

Det som bunkras under en brinnande pandemi får inte andra aktörer, som tex. sjukvården tillgång till. När andra aktörer väljer att använda kapital för att prioriteras blir någon annan utan. Det står i strid med FN:s hållbarhetsmål nummer 16 gällande inkluderande samhällen.

Att köpa bunkra produkter som går ut i datum skapar onödigt avfall. I detta fallet onödigt farligt avfall. Transporter med farligt gods har arrangerats till parken (skapar onödiga utsläpp) men nu måste alltså produkterna destrueras och då blir det återigen farliga transporter och sedan uppeldning av handspriten. Läs vår artikel om CO2 utsläppen kopplade till de 100,000 liter svensk sprit som eldades upp i Kina. (https://hygieneofsweden.com/miljokatastrof-forbranning-av-100-000-liter-etanol-fran-svensk-leverantor-i-kina-resulterar-i-mer-an-en-miljon-kilogram-koldioxidutslapp/).

Etanol fasas ut ur tankar på bilarna. Det är lika ohållbart att tvätta händerna i det som att köra bil på det. Idag finns ett antal etanolfria desinfektionsprodukter på marknaden som gör det lättare att bli fossilfri.

Från Lisebergs hemsida där man går igenom hållbarhet från A-Ö för besökarna till parken.

 

Liseberg marknadsför sig på hemsidan som världens hållbaraste nöjespark. Detta trots att många nöjesparker valt en högre standard gällande miljömål vid sin ISO certifiering. Anmälan  om GREEN WASHING har per den 2024-03-01 skickats till Konsumentverket och Reklamombudsmannen. Då underlag och bevis innehåller personliga uppgifter från medarbetare på Liseberg har vi valt att inte publicera alla bevisen på sidan här men går att få tillgång till om ni kontaktar mig på anders@hygieneofsweden.com.  Anmälan finns att ladda ner längt ner på sidan.

3. Olagligt 

Under en period saknades helt tillstånd för hantering av 6000 liter handsprit inne i parken. Tillsynen gjordes samma dag som man beställde handspriten och då fanns endast ett muntligt tillstånd på halva volymen dvs. 3000 liter handsprit utomhus och 3000 liter inomhus. Ändå beställde man det dubbla dvs 12 000 liter. Idag har man ett förnyat tillstånd som omfattar 12 100 liter. Volymen är motsvarande 33 pallar produkter.

Tillståndspliktig volym för publika verksamheter är 100 liter. Att då handla lastbilar fulla med brandfarlig vätska som dessutom förvaras inne i nöjesparken utan tillstånd är ett brott mot LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor).

Lisebergs advokat försäkrar oss om att Liseberg är ett seriöst företag. Det är möjligt, men lagen gäller även för seriösa företag.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande risker på arbetsplatsen gör gällande att onödiga risker skall undvikas för personal. Detta tycker vi Liseberg har brustit i genom att hantera stora volymer brandfarlig vätska, när det finns alternativ. Bara 7 min från Liseberg ligger Essitys huvudkontor, ett av världens största hygienföretag som inte bara erbjuder alkoholbaserade lösningar för händerna utan även säljer mjölksyra. Mjölksyra brinner inte och därför hade det varit ett säkrare alternativ. 

Vi på Hygiene of Sweden säljer en annan lösning och den brinner inte heller. Det finns alltså flera lösningar på marknaden som både är mer rimliga, med vår lösning försvinner helt behovet att bunkra något alls pga vi levererar även under pandemier, halva priset, färdig förpackat, saknar tillståndskrav, längre effekt mot bakterier osv.

Det är alltså ett val Liseberg gjort att hantera etanol och då måste man följa lagarna kring det.

I riskbedömningen för personalen som skall hantera spriten i miljösstationen ingår regn och blåst som riskmoment. Det är hur Göteborg stavas i värderlekstermer. Man får inte heller använda mobiltelefon (pga antändningsrisk) eller skapa statisk elektricitet. Till detta kommer riskerna med den mänskliga faktorn, någon ringer oj det kan vara viktigt jag svarar.

I Arbetsmiljöverkets föreskriver om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att man ska fokusera på att eliminera risker på arbetsplatsen.

”Det är väsentligt att få bort eller minska riskerna ”vid källan”. Om en risk inte helt kan undvikas är det viktigt att arbetstagarna skyddas på annat sätt, exempelvis genom instruktioner, stöd och handledning eller personlig skyddsutrustning. §10 Riskbedömning, åtgärder och uppföljning, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Vi anser därför att pga riskerna med den mänskliga faktorn och allt annat som Liseberg själva har dokumenterat som risker så strider verksamheten mot det mest väsentliga i arbetsmiljölagen, dvs att undvika onödiga risker.

En orosanmälan har därför lämnats in till Arbetsmiljöverket då säkerhetspersonal på Liseberg kontaktat oss efter vår artikel och uttryck oro och om det vi delgett verkligen kan stämma.

 

Vårt mål med artikeln är att öka medvetenheten om farorna i samhället gällande farliga kemikalier. Att vi erbjuder företag en lösning till att undvika brandrisk ser vi inte som någon anledning att inte belysa problematiken med just detta vid bränder. Tvärtom. Det är då nya beslut kan fattas för att minska risken för fler bränder.

Att välja farliga kemikalier kräver både kunskap och stort engagemang. Det är inte lätt att följa alla regelverk. Det kostar också mycket pengar att söka, upprätthålla och följa tillstånden.

Farliga kemikalier är inget man skall köpa på rea och slå till på låga (eller som i detta fallet höga) priser bara för att man tycker det är kampanj. Det skall hanteras med förberedelser och struktur för att minimera risker. Helst sak farliga kemikalier undvikas helt i linje med EU:s kemikaliestrategi och Sveriges Miljömål om en giftfri miljö. I båda målsättningarna är det ett huvudmål att farliga kemikalier ska fasas ut.

#####

Ibland brinner det.

Ett ögonblick av oaktsamhet, tappat fokus med arbetet för att man tittar på telefonen, otur eller av annan anledning som tex psykisk ohälsa kan göra att man inte har full skärpa på sin uppgift. Hur alert man är under arbetsdagen påverkas och varierar av många yttre omständigheter.

I dag lever vi även i en tid där allt fler handlingar genomförs med ont uppsåt för att skada person och egendom. Kyrkor och bibliotek bombhotas. Det är då inte orimligt att tänka tanken att någon som mår så dåligt,  att man vill detonera en bomb, även kan tänka sig ett nöjesfält där alla är glada som ett mål för attentat eller terror.

Därför blir förebyggandet av risker helt avgörande. Alla tänkbara risker bör hanteras, om möjligt elimineras. Detta finns även reglerat i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket då en plats som Liseberg inte bara är ett nöjesfält, det är för många personer också en arbetsplats.

En del av riskerna på en arbetsplats handlar om farliga kemikalier. Kemiska risker hanteras i Arbetsmiljölagen via Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Där går det att läsa  ”Vissa risker går inte att undvika helt.”.

Men vi lämnar de riskerna som inte går att undvika och utreder det som vi på Hygiene of Sweden uppfattar som ett mycket märkligt sätt att tänka kring risker kopplat till just hygienprodukter.

Handhygien utanför toaletter (som i sig borde vara något bra, eftersom alla inte besöker en toalett och det dessutom ofta är en plats som kan medföra smittspridning i sig) gjorde sitt intåg i det svenska samhället i och med Corona-pandemin. Så även på Liseberg.

Den största delen av produkterna för att desinficera händer under pandemin var etanolbaserade produkter. Med ett procentuellt innehåll av etanol som gör att den går att jämföra produkten med tändvätska ur ett brandperspektiv. Etanol brinner med en klar blå låga som är svår att se. Olyckor har inträffat under pandemin och antändningsorsaken kan vara statisk elektricitet, ett tänt ljus eller vid uppsåt tändsticka eller tändare med veke. En molotovcocktail är ur kemisk synpunkt detsamma som står i entrén på de flesta receptionerna i Sverige. Förutom veken för en antändning som ännu inte monterats.

Handsprit marknadsfördes som ”vi bryr oss om varandra”, ”tillsammans kan vi stoppa pandemin”, sjukvårdens mantra spred sig till svensson och vi fick en ny kompis. Den 600ml fyrkantiga flaskan.

Vi tänker alltså inte på de fysikaliska riskerna som etanol innebär på grund av att man skall ha den på händerna istället för i tanken på en bil. Dessutom använder man produkten i ett gott syfte vilket blir psykologiskt konstigt, kan något som är så bra för oss också vara farligt?

Ingen hade kommit på tanken att förvara 12 kubik etanol  inne på ett nöjesfält och dessutom ansökt om öppen hantering av etanolen om det skulle användas som bilbränsle. Men tanken ”vi bryr oss om varandra” har tagit över och de fysikaliska riskerna är helt borta ur ekvationen.

Notering

Handsprit såldes (Ref. Apoteket AB mfl.) under hela pandemin och fram till nyligen, samt i vissa fall pågående, olagligt. Man upplyser helt enkelt inte kunderna om farorna enligt lagen om att det skall framgå vid överlämnandet vilka risker som förekommer. Apoteket AB:s e-handel är nu uppdaterad efter våra synpunkter på detta.

Det är dags att vi börjar hantera handsprit som den fysikaliska faran den innebär. Det är att bry oss om varandra på riktigt. 

Många verksamheter har 3-4 flaskor i receptionen. En låda för påfyllning i garderoben och sen en halv eller hel pall i källaren.

Riskerna har varken bedöms i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller i det systematiska brandskyddsarbetet. (Ref. Arbetsmiljöverket uppdaterade sin egen SBA efter vårt påpekande om detta).

Att spriten började ta slut mitt under pandemin gjorde det inte bättre. Nu ville alla verkligen köpa på sig (som valt sprit för att rengöra händerna) helst lite mer än alla andra så att man kunde överleva en längre stund. Priserna sköt i höjden. Den ohållbara, orimliga, oekonomiska och ibland olagliga bunkringen var ett faktum.

Liseberg köpte den 4:e maj 2020 in 33 pallar (12 000 liter) alkoholbaserad desinfektion. I ett brev till Räddningstjänsten förklaras att man är nöjda med att ha kunnat komma över denna mängd handsprit under en tid då många andra också ville komma över alkohol. Läs: SJUKVÅRDEN.

Nu står alltså en av Sveriges största nöjesparker med ett lager av 33 pallar handsprit inne i parken. Det står kvar och i oktober 2023 ändrade man sitt tillstånd till att få förvara 12100 liter. Ytterligare kompletteringar av lagret verkar ha gjorts.

Med tanke på utgångsdatum på produkterna tror vi nu att lagret har gått ut i datum. (Bekräftat av Liseberg är nu att spriten gick ut redan 2020-05-18. Dvs två veckor efter att den beställdes och ca 2 veckor innan man fick tillstånd att hantera den). Det är ofta det som händer när man bunkrar stora mängder produkter. Skillnaden på andra produkter och farliga produkter är att då uppkommer behovet av transporter för farligt avfall och destruering. Detta är förknippat med stora kostnader och stora utsläpp. För något som aldrig använts.

Liseberg har en startsträcka att öppna parken som är längre än 2.5 veckor. Man har alltså köpt in 12 000 liter sprit som gick ut i datum innan parken skulle kunna öppna.

Vad skulle man ha gjort istället?

A) Fasa ut etanolbaserad desinfektion med en oklassificerad (ej brandfarlig)  produkt, det finns idag flera etanolfria alternativ på marknaden. Ett större antal av Sveriges Domstolar har valt att gå över till detta, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, skolor, kommuner, företag och föreningar.

Fördelen med detta är även att man minskar det fossila avtrycket då etanol är fossilintensivt att framställa.

B) Fortsätta att hantera etanol i verksamheten men enligt regelverken.

Den 5:e maj 2022 kontaktade vi Liseberg  (via tel och e-post) och berättade om fördelarna med alkoholfri desinfektion ur ett brand-, hållbarhets- och arbetsmiljöperspektiv. Samt om fördelarna att använda produkter som inte tar slut under pandemier och som har ett lägre och stabilare pris och saknar därför behov av att bunkras.

Innan vi ringde till Liseberg läste vi om parkens hållbarhetsarbete och att man skulle leda andra nöjesparker även i deras hållbarhetsarbete.

https://www.liseberg.se/om-liseberg/hallbarhet/hallbarhet-a-o/

”Kemikalier – Vi försöker använda kemikalier med så liten negativ påverkan på arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt.

Vi strävar efter hållbar kemikaliehantering genom att:

 • Minska det totala antalet kemiska produkter
 • Byta ut de farligaste kemikalierna mot mindre farliga alternativ
 • Minska riskerna som kan kopplas till våra olika arbetsmoment.
 • Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling”

Det ”finns inget behov av er produkt” meddelade Liseberg vår återförsäljare. Vår återförsäljare förklarade fördelarna med att välja produkter inom hygien som inte är brandfarliga. Inget intresse för det fanns på Liseberg.

Om man vet att man har 33 pallar med brandfarlig vätska i en nöjespark och någon ringer och berättar att man kan rengöra händerna utan etanol, hur är det då möjligt att åtminstone inte ställa en enda fråga? Problemen med brandfarorna var ju väl kända ser vi nu i deras egen riskbedömning.

Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor LBE reglerar hur denna typen av brandfarliga och explosiva varor får hanteras.

Viktigt i sammanhanget att notera är att alla verksamheter i Sverige behöver följa lagen om brandfarliga och explosiva varor (undantag SÄPO, Polisen och ett fåtal andra myndigheter). 

Den 4:e maj beställde och levererades till Liseberg 12 000 liter etanolbaserad handdesinfektion (enligt faktura på drygt 1.5 miljoner kronor från Magnusson & Frej AB i Mölndal). Lagret står inne i parken. Priset var 105 kr / liter. Tillverkningspriset per liter alkohol är normalt ca 7 kr.

Att välja alkoholfria produkter skulle inneburit en besparing på ca 50% för Liseberg och Göteborgs Stad vid det tillfället.

Med hantering av brandfarliga kemikalier följer också ansvar att uppfylla regelverken för detta. Det regleras i Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (2010:1011), LBE. Beroende på volym, tidspann och fysikaliska risker gäller olika regler. Tillståndspliktiga volymer kräver giltiga tillstånd för att förvaras och hanteras.

Vid tillståndspliktiga volymer ska ett tillstånd finnas för de brandfarliga varorna innan de införskaffas och förvaras i verksamheten. Inte som på Liseberg, i efterhand. 

På Liseberg finns en stab med teknisk expertis, säkerhetsexperter och övriga ledningsfunktioner. Det finns alltså goda förutsättningar jämfört med många mindre verksamheter att följa lagen vid hantering av farliga kemikalier om man väljer att använda det i sin verksamhet.

Utredning om Lisebergs brandfarliga lager med öppen hantering inne i parken

Tillstånd godkändes den 4:e maj 2020 (muntligt) för hantering av 6000 liter handsprit och den 5:e maj skriftligt för (Räddningstjänsten Storgöteborg Diarieummer 2020-001206).

Tillståndet avsåg alltså bara hälften av den mängd man valt att köpa in.

Först efter ytterligare en tillsyn den 29:e maj har Räddningstjänsten Storgöteborg utfärdat ett muntligt tillstånd att volymer upp till 15000 liter får förvaras i parken. Den 12:e juni fick man det skriftligt.

Liseberg har ansökt om att få syssla med öppen hantering av handsprit i parken. Dvs att öppna behållare och tratta över det i andra förpackningar man köpt in. Den öppna hanteringen innebär ett antal nya risker som dokumenterats och där man uppskattar att ca 400-1000 liter per dag kommer att hanteras på det sättet.

Den öppna hanteringen sker vid miljöstationen och kräver förhöjd vaksamhet av personalen som skall hantera det. Skriftliga instruktioner, rökförbud, inga mobiltelefoner, ändamålsenliga kläder mm.

Att det sker just vid miljöstationen som är avsedd för att minska vår klimatavtryck genom en korrekt hantering av avfall gör att man undrar är det inte bättre att vi börjar tänka efter före? Välj alkoholfria produkter så slipper man  hela den farliga hanteringen.

Med klassificeringen 2 dvs. ”viss risk” noterar Liseberg ett antal moment och omständigheter som kan utgöra fara med hanteringen:

 • Transport av pallarna inom området (kläm, inkörningsrisker)
 • Krock med varorna med fordon och truckar i rörelse i samband med avfallshantering av annat i närheten, en uppdatering av renhållningsbolagens personal skall göras.
 • Statisk elektricitet, teknisk utrustning, kläder
 • Väder & Vind, kallt, regnigt, blåsigt kan innebära förhöjd risk vid hanteringen.
 • Personskada vid brand och explosion
 • Läckagerisk, miljöpåverkan
 • Felaktiga kläder, ev annat larmsystem, ej rökning, ej mobiltelefon
 • Obehöriga på området, sabotage, stölder

Mellan den 4:e maj och 29:e maj 2020 förvarades således 6000 liter handsprit lagstridigt med LBE enligt dokumentationen. Det är synnerligen allvarligt med tanke på den stora volymen.

Nu har även lagret troligtvis utökats eftersom man sökt tillstånd för mer än de 12 000 l som köptes in från start.

Liseberg har brustit i sin hantering av farliga kemikalier. Verksamheten har skapat onödiga risker för personal och besökare samt inte levt efter sin hållbarhetsreklam om att man fasar ut farliga kemikalier. Det står alltså fortfarande 1000-tals liter brandfarlig vätska i parken och en gnista kan antända ett lager som ger ett brandförlopp som är svårt att föreställa sig.

Enligt uppgift från säkerhetspersonal på Liseberg sker en stor del av förvaringen i anslutning till berg-och-dal-banan Balder i trä. Där även många ”smygröker” i brist på rökrutor i närheten.

Det är aldrig kul att prata om risker och förebyggande av problem. Men det är ett bra tillfälle just nu. Lisebergs hantering av stora mängder brandfarliga kemikalier inne på ett nöjesfält illustrerar ett omfattande problem gällande hanteringen av farliga kemikalier.

Klimatförändringar, krig, attentat är saker som gör att det går att anta att det kommer att brinna mer framöver.

Då är det viktigt att vi eliminerar och förebygger onödiga risker. Även när det gäller hygienprodukter som ironiskt nog är något vi använder just i förebyggande syfte – för att minska smittspridning.

Förtydligande: Artikeln handlar inte om branden som har skett på Liseberg. Den handlar om branden som inte har inträffat än och som förhoppningsvis aldrig kommer att inträffa. Det är hög tid att vi alla börjar minimera riskerna för onödiga olyckor.

Idag är hygienen på parken i princip nedmonterad enligt uppgift.

Det måste finnas besökare som undrar om vi inte lärde oss något av pandemin? En ny standard för lägsta nivå på hygien på en park där 10,000 tals människor möts under en dag kunde vara önskvärt.

Vi som arbetar varje dag med hygien vet hur lågt prioriterat det är med hygien. Tills det händer.

Vi har sökt både den svenska och den internationella organisationerna för nöjesparker för att lyfta säkerhetsfrågan gällande handdesinfektion som vi tror hanteras liknade på ett antal andra ställen.

Haverikommissionens utredning kommer förhoppningsvis att fastslå brandorsaker. Slutsatsen med utredningen vet vi redan. Det blir att vi måste tänka och arbeta mer förebyggande för att undvika fler haverier. 

Det vi lärt oss om Liseberg genom samtal med personal och ledning är att det finns en mycket stark kultur inom företaget. Alla verkar otroligt stolta för att arbeta på Liseberg. Man tycker att företaget är noggranna i sin arbetsmetodik och att säkerhet är högt prioriterat. Vi hoppas att handhygien är det enda man valt att hantera orimligt, ohållbart och olagligt på parken.

”Det är konstigt att man inte tänker säkerhet när det kommer just till hygien. Det är ju det enda man pratar om när det gäller allt annat.” – Säkerhetspersonal på Liseberg. 

På mässan Clean and Facility i Jönköping i höstas presenterade vi våra alkoholfria produkter. En kvinna från Liseberg kom och lyssnade och tyckte att detta borde vara något för Liseberg.

Jag förklarade att vi redan presenterat vår lösning för Liseberg men att det inte var intressant och att vi inte hade för avsikt att presentera det fler gånger.

Efter en timma kommer kvinnan tillbaks och säger:

”Jag har inte kunnat släppa att du sa att Liseberg inte varit intresserade av era produkter. Det låter jättekonstigt. Alla våra möten på Liseberg handlar om just  om det ni beskriver. Hållbarhet är det enda vi pratar om på våra möten. Golven är förstörda och vi har spritat sönder även annan inredning. Vi skulle behöva en lösning som inte förstör vår inredning.” – Städpersonal på Liseberg. 

Vi har valt att inte publicera kontakter med enskilda personer på Liseberg på grund av känsligheten med det som inträffat. Enskilda personer är i regel det som påverkar verksamheter mest och kan göra att beslut fattas som egentligen inte följer ett företags policy eller värden. Vi hoppas att Liseberg nu avvecklar sitt stora brandfarliga lager inne i parken och väljer att tänka säkerhet och hållbarhet även när det kommer till hygien.

Vårt slutsats är att man tänkt pris och rabatt före risk och förebyggande och beställt ett enormt parti alkogel för att rädda verksamheten från smittspridning. När det kommer till brandfarliga varor bör risk och förebyggande sättas i första rummet. Hade man valt att gå hållbart och alkoholfritt hade man förutom att slippa stora lagerkostnader, halverat kostnaden på inköpspriset. Hanteringskostnaderna för lager, ADR-klassadade transporter, tillstånden, arbetstiden, arbetstid för omtrattning, kostnaden för att köpa in toppa förpackningar med pump, eventuella kostnader för farlig transport och destruering av farliga kemikalier.

Alla dessa kostnader man dragit på sig, inte undra på att man vill ha en låg nivå av hygien på nöjesfältet. Hade man valt en produkt som inte skapat denna mängd av kostnader vill vi också tro att man inte dragit ner på att servera hygien till besökarna och bidragit till ett friskare samhälle genom lägre smittspridning.

Läs mer om vårt arbete med att öka medvetenheten kring farliga kemikalier och fördelarna med att fasa ut dem i vår upplysningskampanj #THINKGREEN

www.hygieneofsweden.com/thinkgreen

Utredningen är gjord av Anders Karlsson, anders@hygieneofsweden.com, tel. 07351111122 och bygger på utlämnande handlingar i form av fakturor, tillsynsbevis, avsyningsbevis, brandriskbedömningar  av Liseberg och Räddningstjänsten Storgöteborg. Vi tackar för snabb hantering. Det hade gått fortare om vi fått alla detaljerna direkt med det blev lite grävande. Vi har uppdaterat Brandmyndigheten på de brister som förkommer enligt dokumentationen som inte uppmärksammats vid tillsynerna. Vid synpunkter på fakta i innehållet kontakta mig direkt via telefon eller e-post. 

Uppdateringar av texten

2024-02-27, typo

2024-02-28, bäst föredatum på spriten rapporterad från Liseberg, tillagt som kommentar

2024-03-02, Tilläggstext, inledningstext, förtydligande det var inte handspritslagret som brann, parken kände till redan tidigare att den skulle vara stängd på okänd tid. Typo, justeringar logik, titel justerad

2024-03-04 Artikel från GP där Lisebergs VD berättar att man köpt in 6000 liter handsprit. Men ordern var på 12000 liter. Det var tillståndet som gällde 6000 liter.

2024-03-05 Korrigering utgångsdatum till 18:e maj. Tillägg GP artikel startsträcka.

2024-03-12 Efter samtal med Lisebergs advokat har vi tagit bort bilder från Liseberg och även texten om drabbade och tonat ner kopplingen till Oceana och risken för brand. Detta med hänsyn till att Liseberg tyckte det var olustigt och olagligt att koppla vår marknadeföring (som vi också tonat ner genom att marknadsföra andra alternativ som inte brinner) till en brand. Vi fortsätter att arbeta med förebyggande av bränder genom att upplysa om alternativ till alkogel.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.