Image

Näringslivets Producentansvarsförening kommenterar debatten i tidningen Aktuell Hållbarhet gällande tomma alkogelförpackningar

Näringslivets producentansvarsförening drar samma slutsatser som vi gjort på Hygiene of Sweden. Att hantera tomma förpackningar som innehållit farliga kemikalier i den vanliga materailåtervinningen innebär risker för både personal, anläggningar, fordon och miljön. Det är inte enkelt att bedöma om en förpackning fortsatt innebär faror i hanteringen.

”Vi vet att bränder i tömningsbilar och anläggningar som processar förpackningsavfall tyvärr inträffar med jämna mellanrum, med fara för den personal som hanterar avfallet, fordon och anläggningar. Orsaken till bränderna är ofta just felsorterat avfall, där kunskapen och regelefterlevnaden för hur olika slags avfall ska sorteras inte alltid är tillräckligt hög, kommenterar Henrik Nilsson, chef för Affärsutveckling och Samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.”

Vidare föreslår föreningen att Naturvårdsverket ändrar sin vägledning så att man säkerställer att inga risker med godtyckligt bedömt tömda förpackningar skickas vidare i avfallsledet. Henrik skriver vidare:

Vi föreslår att Naturvårdsverket istället fastställer att förpackningar som en gång innehållit farligt avfall, alltid ska sorteras som sådant. Då kan godtyckliga bedömningar av om förpackningen är tillräckligt tömd för att kunna källsorteras i förpackningsåtervinningen helt undvikas, liksom de bränder som felsorteringen kan ge upphov till.

Artikeln i sin helhelt finns att läsa här:

https://npa.se/om-oss/nyheter/aktuellt/forenkla-regelverket-for-forpackningar-som-innehallit-farligt-avfall

Läs mer om vad en producentansvarsorganisation är på Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar/producentansvarsorganisationer-for-forpackningar/

www.naturvårdsverket.se


Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar (NPA) är en godkänd producent­ansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning. NPA erbjuder en heltäckande expertis i alla frågor som rör producentansvaret – från design för återvinning till redovisning, rapportering och lagkrav.

NPA ägs av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

www.npa.se

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.