Image

Miljökatastrof – Förbränning av 100.000 liter etanol från svensk leverantör i Kina resulterar i mer än en miljon kilogram koldioxidutsläpp

En framstående svensk leverantör av handdesinfektionsmedel försåg läkemedelsindustrin i Italien med stora mängder etanolbaserade handdesinfektionsmedel under pandemin.

Men nu när dessa produkter har passerat sitt bäst före-datum uppstår problematiken med att hantera dessa produkter som redan krävt betydande naturresurser för sin produktion, transport och lagring. Läs mer om CO2-utsläpp och miljöutmaningar vid tillverkning och hantering av alkoholbaserade handdesinfektionsmedel i ”Environmental Product Declaration”.

Tyvärr förvärras miljöpåverkan av att de destrueras genom förbränning, vilket ökar det totala koldioxidavtrycket.

Förpackningen som användes var en 700 ml plastpåse för påfyllning. Om vi bortser från de utsläpp och den förbrukning av fossila bränslen som är relaterade till tillverkning och destruering av plastpåsen, kan vi göra några grundläggande beräkningar för att mäta omfattningen av de CO2-utsläpp som krävs för att bortskaffa vätskan.

 1. Innehåll av kol: Etanol och isopropanol innehåller båda kolatomer, som vid förbränning avger koldioxid. För att uppskatta kolinnehållet använder vi molekylvikterna för etanol och isopropanol. Etanol (C2H5OH) har en molekylvikt på cirka 46 gram/mol och isopropanol (C3H8O) har en molekylvikt på cirka 60 gram/mol.
  • Etanol (C2H5OH) kolinnehåll: 2 kolatomer * 12 gram/mol = 24 gram kol/mol.
  • Isopropanol (C3H8O) kolinnehåll: 3 kolatomer * 12 gram/mol = 36 gram kol/mol.
 2. Alkoholhaltig sammansättning: Vätskan består av 70% etanol och 10% isopropanol. För att beräkna den vägda genomsnittliga kolhalten:
  • Vägt genomsnittligt kolinnehåll = (0,70 * Kolinnehåll i etanol) + (0,10 * Kolinnehåll i isopropanol)
  • Vägt genomsnittligt kolinnehåll = (0,70 * 24 g/mol) + (0,10 * 36 g/mol) = 16,8 g/mol
 3. Vätskevolym: 100 000 liter vätska.
 4. Omvandling till massa: För att beräkna vätskans totala massa måste vi konvertera liter till gram och anta en densitet på cirka 0,789 g/mL för denna alkoholblandning.
  • 100.000 liter * 0,789 g/mL = 78.900.000 gram (eller 78.900 kg).
 5. Uppskatta CO2-utsläpp: Förutsatt fullständig förbränning av kolet i alkoholblandningen kan de uppskattade CO2-utsläppen beräknas enligt följande:
  • CO2-utsläpp = vägd genomsnittlig kolhalt * vätskans massa
  • CO2-utsläpp = 16,8 g/mol * 78 900 000 g = 1 325 520 000 gram (eller cirka 1 326 ton) CO2.

Enligt denna beräkning resulterade alltså enbart avfallshanteringen i 1 326 ton (1 326 000 kilogram) CO2-utsläpp. Denna beräkning inkluderar inte de ytterligare CO2-utsläpp som är förknippade med produktion, transport och förpackning.

Återigen är detta en förenklad uppskattning som inte tar hänsyn till många verkliga faktorer, inklusive förbränningsprocessens effektivitet, den använda energikällan och andra potentiella utsläpp.

Denna beräkning avser endast ett varumärke, som kommer från en enda leverantör på en specifik marknad. När vi extrapolerar denna beräkning till att omfatta alla etanolprodukter som kasseras på grund av utgångsdatum, blir det uppenbart att det finns miljarder koldioxidutsläpp kopplade till denna fråga.

Vårt arbete med att marknadsföra en etanolfri lösning för att desinficera händer fortsätter.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.