Image

Alkoholrelaterade problem

Att hantera alkoholbaserade produkter innebär ett stort ansvar.

Bilderna har tagits av en läkare på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm.

Alkoholbaserade produkter med hög etanolhalt ska på grund av att de är brandfarliga eller mycket brandfarliga förvaras i klassificerade skåp.

På bilderna är det tydligt att en del av lagret inte fick plats i det fulla skåpet.

Förvaring av brandfarliga vätskor innebär alltid en risk och utanför skåpet är risken onödigt stor. Patienter och personal på sjukhuset utsätts därför för en ökad risk för brand.

Om din arbetsgivare inte följer bestämmelserna för lagring av farliga produkter rekommenderar vi att du talar med det lokala skyddsombudet eller den ansvariga personen för hälsa och säkerhet på anläggningen om problemet så att det kan hanteras på lämpligt sätt.

I Sverige reglerar myndigheten för skydd och beredskap hanteringen av faror i samband med alkoholbaserade produkter.

Länkar (svenska)

https://www.msb.se/sv/publikationer/regler-och-tillstand-vid-hantering-av-brandfarlig-vatska—handsprit-mm/

* Use biocidal products in a safe manner. Always read the label and product information before application.

** Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.