Image

Riskanalys hand & ytdesinfektion av AFRY för Sveriges regioner

Huvuddelen av desinfektionsprodukter på den svenska marknaden utgörs av etanol. Etanol är en mycket farlig kemikalie att hantera i hög koncentration med stor miljöpåverkan.

Upphandling av Sveriges regioner sker på uppdrag av expertfunktionerna vårdhygien inom sjukvården. Fokus är givetvis patient och personal säkerhet men nu blir även hållbarhet en viktig del i valet av produkter.

Växthusgasutsläpp är gigantiska om man inte kan säkerställer hållbara råvaror för etanol- och glycerintillverkning. Vid markomställning från regnskog till palm-eller sockerrörodlingar släpps stora mängder av koldioxid ut. Vid bearbetning av palmolja i Indonesien används dammar för processvatteninsamling. Vattenrening finns inte vilket gör att marken förorenas och stora mängden metan sipprar ut till luft och bidrar till växthusgasutsläpp.

Där vill vi på Hygiene of Sweden lobba för att ifrågasätta etanol och jämföra med vår etanolfria antibakteriella teknik.

  • Är det rimligt att använda en produkt som har så högt energiinnehåll att man i teorin kan köra ett fordon på den skall användas för att tvätta våra händer?
  • Det säljs mer hudkräm än någonsin. Glycerin tillsätts för att minska uttorkningen av huden, men om produkten inte är uttorkande behöver man inte tillsätta det alls. I vår lösning finns ingen glycerin. Enligt FN:s mål i hållbarhet skall man undvika onödig konsumtion av produkter. I detta fallet handlar det om att tillsätta onödiga ingredienser och sedan skapa ett behov av hudkräm.
  • Alkohol avdunstar. I Folkhälsomyndighetens rapport om risker med klimatförändringar är så kallade VOC (lättflyktiga vätskor) en risk när klimatet förändras. Redan idag bildar alkohol ångor i luften vid rumstemperatur.
  • Etanol har en begränsad effekt både i tid och spektrum. 20-30s effekt. Låg eller ingen effekt mot tex. Norovirus. En friskare befolkning skapar mindre behov av vård. Sjukvården står för en stor del av de totala CO2 utsläppen. Behandling av många infektioner leder till ökad användning av antibiotika som i sin tur blir en katalysator för multiresistenta bakterier.

Att etanol blivit som en helig ko och standard för vården som ingen vågar ifrågasätta tycker vi är fel. Både ur ett hygien, smittskydds och hållbarhets perspektiv.

Expertfunktionen Vårdhygien borde vara proaktiv i att utvärdera lösningar och ersättningar till befintliga kemikalier för att skapa en säkrare och mer hållbar vård genom att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Läs ARFYS Riskanalys om etanolbaserad yt och handdesinfektion.

Hand och yt-desinfektion skall inte spillas till avlopp eller naturen. Överblivna mängder måsta hanteras som farligt avfall.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Läs mer på www.afry.com 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.