Image

Riksdagens hantering av märkningspliktiga produkter framstår som märklig

På bild syns tydligt att Sveriges Riksdag hanterar kemikalier utan märkning. Detta framstår som märkligt då produkterna enligt lag är märkningspliktiga.

Vi förutsätter att samma lager gäller för Riksdagen som för andra arbetsplatser i Sverige gällande arbetsmiljö.

Ur Arbetsmiljöverket AFS 2019:11 Kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker §19 går det att läsa:

”Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta enligt alternativ 1 eller 2 nedan. 1. Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). 2. Med följande: a) produktens namn, b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP förordningen samt text enligt nedanstående tabell och c) text med information därom när produkten kan – ge cancer, – ge allergi, – skada arvsmassan eller AFS 2011:19 9 – störa reproduktionen.”

På frågan till förvaltningen får vi svaret att man inte vill göra reklam för ett varumärke och därför har dragit bort etiketten.

Men är reklamfrågan viktigare än att följa lagarna kring arbetsmiljö, märkning av farliga kemikalier enligt Kemikalieinspektionens regelverk och Avfallsdirektivets krav på klassificering av farligt avfall?

Kemikalieinspektionen är ansvarig för regelverken kring kemikalier. En av delarna som måste uppfyllas är den så kallade CLP förordningen där klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter regleras.

EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, innehåller reglerna för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, samt explosiva föremål, som sätts på marknaden inom EU. I Sverige är Kemikalieinspektionen (KemI) den ansvariga myndigheten för CLP. – MSB.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida

I förordningen framgår tydligt att varningssymboler skall finnas på förpackningen om innehållet t ex. är brandfarligt, frätande eller explosivt. Det skall också finnas instruktioner för hur man skall hanterar situationer där produkten av någon anledning hamnar i ögon, förtärs osv.

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemnsam-lagstiftning/clp-forordningen

Syftet med märkningsplikten är att skydda användaren, de som hanterar produkten och minimera miljöpåverkan genom att produkten hanteras rätt enligt Avfalldirektivet.

Om produkten tex  skall hanteras som farligt avfall när den är förbrukad skall detta framgå på etiketten. 

Vi förutsätter att produkterna i Riksdagen (nytt namnförslag Riskdagen) innehåller etanolbaserade produkter för hygien som ingår i huvuddelen av de offentliga upphandlingarna som genomförs.

Produkter utan etikett väcker en del frågor.

  • Som förebild för alla andra verksamheter i Sverige, är det inte rimligt att Sveriges lagstiftande församling hanterar produkter som följer lagar om märkning i sina egna lokaler (där lagarna har instiftats)?
  • Har ni bedömt farliga kemikalier som är klassificerade som brandfarliga, explosiva och kan användas för skadliga syften eller vara orsaken till olyckor som en risk i ert Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM)? Utan etikett blir produkten ännu farligare. Dvs förhöjd risk.
  • Hur vet ni när produkten går ut i datum?
  • Hanteras produkterna som farligt avfall enligt Avfallsdirektivet? Hur den skall hanteras framgår på etiketten som avlägsnats.
  • Varför väljer ni inte ett alkoholfritt alternativ och följer era egna uppsatta mål om en Giftfri miljö? Det finns hygien produkter för desinfektion som varken är klassificerade som brandfarliga, explosiva eller farligt avfall.  (https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/) I miljömålen framgår tydligt att man skall undvika farliga kemikalier om det är möjligt. Detta borde gälla även för er på Riksdagen?

Även biocider som inte är klassificerade som brandfarliga, explosiva eller frätande omfattas av märkningsplikt. Dvs etiketterna skall alltid sitta på flaskan ej avlägsnas.

Under förra veckans debatt i kammaren med Jytte Guteland(S) om just farliga kemikalier kunde vi inte låta bli att kontakta er för att påpeka farorna och det ohållbara i att hantera farliga kemikalier på detta vis.

Kommentar 

Att inte tillhandahålla en beröringsfri lösning för desinficering i stora folksamlingar är direkt olämpligt ur ett smittskyddsperspektiv. Det är orimligt att behöva trycka på en flaska som andra redan har vidrört innan de desinficerat sina händer. Det är just sådana kontaktytor där bakterier och virus kan spridas.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.