Image

Olaglig omklassificering av farligt avfall till ofarligt avfall

På grund av pandemin och den snabba smittspridningen av COVID-19 flyttade varningsmärkta kemikalier in i princip alla verksamheter. Allt skulle desinficeras. Händer, telefoner, touch points osv.

Arbetet med att dokumentera riskerna och konsekvenserna av att hantera tex. mycket brandfarliga vätskor missades på många ställen.

När produkterna går ut i datum eller är förbrukade blir de ofta farligt avfall. Något som en del företag är vana vid att hantera medan många mindre verksamheter saknar rutiner för detta.

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information till dig som producent av farligt avfall (börjar vid första flaskan) och de skyldigheter som följer med det.

Många verksamheter vi kommer i kontakt med har själva valt att klassificera farligt avfall som ofarligt avfall. Utan att följa lagar och regelverk kring detta.

Hur vi upptäckte detta?

Jo vi presenterade vår lösning för hand- & ytdesinfektion utan alkohol som inte behöver hanteras som farligt avfall och när vi berättade om det fick vi höra att de befintliga klassificerade lösningarna minsann inte heller behövdes hanteras som farligt avfall när de är förbrukade.

Alla produkter som innehåller rester av farliga kemikalier skall hanteras som farligt avfall. Är man osäker, då skall försiktigthetsprincipen användas och förpackningen klassificeras som farligt avfall. 

Man förlitar sig i många fall på kunskap av upphandlare eller leverantörer av produkter och tjänster (ex.  ÅF, Grossist, FM, Avfall). Men ansvaret för den korrekta hanteringen av uppfall som uppkommer i en verksamhet ligger hos den som producerar avfallet. Ombud för hantering av avfallet kan anlitas, men ansvaret kan inte delegeras till annan part. Det saknas intern kunskap om hantering av farligt avfall i många verksamheter.

Därför har vi tagit fram en sammanställning för verksamheter som väljer faroklassificerade produkter men som vill återvinna förpackningen som plast istället för att sortera produkten som farligt avfall i sin helhet enligt rekommendationen från Naturvårdsverket.

Att klassificera om farligt avfall till ofarligt avfall innebär risker som verksamheten som utför omklassningen ansvarar för. 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.