Image

Avvikelser i hanteringen av farligt avfall får konsekvenser för ISO 14001 certifierade företag

Under hösten har vi på Hygiene of Sweden presenterat vår idé om en oklassificerad produkt för handhygien till olika verksamheter. En av fördelarna med en oklassad kemikalie är hanteringen av produkten när den blir avfall. Den blir inte farligt avfall. Vi har presenterat detta som en anledningarna till att ställa om från etanol till etanolfritt.

Omställningen skulle ge andra stor hållbarhetsfördelar som att möjliggöra bl. a.

  • Ett fossilfritt samhälle
  • Minskad energikonsumtion
  • Färre torra händer (mindre konsumtion av handkräm)
  • Inga mer förstörda material som golv, instrument, bäddar, rattar osv.

Men som en viktig del också en minskad mängd farligt avfall.

På möten, i samtal och via e-post har vi upptäckt att verksamheter inte hanterar sina befintliga alkoholbaserade produkter för hygien enligt lagen om farligt avfall när de är förbrukade. Tydliga instruktioner om detta finns i produkternas säkerhetsblad samt i föreskrifterna från Naturvårdsverket gällande farligt avfall. Ändå slängs produkterna i den vanliga återvinningen.

I Sverige har vi arbetat länge med sopsortering. Hur kunde verksamheter missa detta?

En mycket liten mängd etanol, speciellt i en tom försluten behållare, kan bilda ånga och lätt antändas. En del av processen för att hantera plast inom återvinning är mekanisk. Detta utgör risker både för personal inom återvinningen men också för ökade utsläpp av andra föroreningar i samband med brand på avfallsupplag.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfall–bade-resurssloseri-och-negativ-miljopaverkan/avfallsupplag-paverkar-oss-och-var-miljo/

Avfallsbolagen har svårt att upplysa alla enskilda avfallsproducenter om vart alla skall sorteras men meddelar med all önskad tydlighet att farligt avfall skall hanteras som just farligt avfall.

Den olagliga och ohållbara hanteringen av farligt avfall i samband med alkogelprodukter förekommer i såväl Domstolar (där både personer och verksamheter just döms för felaktig hantering av farligt avfall) till övriga myndigheter samt både små och stora bolag.

I Miljöbalken, och Avfallsförordningen (SFS 2020:614) framgår tydligt hur farligt avfall skall hanteras. Vägledande myndighet är Naturvårdsverket som lämpligt nog själva har valt att hantera förbrukade alkogelförpackningar som just farligt avfall.

Många av verksamheterna som hanterar detta felaktigt arbetar med miljöledningssystemet ISO 14001. I specifikationen för ISO 14001 framgår genom 7 punkter att avfall skall hanteras enligt gällande regelverk för klassificering, sortering och bortskaffande.

Precis som lysrör och batterier inte läggs i den vanliga återvinningen skall inte heller förbrukade förpackningar med rester av alkogel finnas där.

Vi har uppdaterat SWEDAC som är det ackrediterade organet i Sverige samt de certifierande organen med informationen om denna avvikelse. Under 2024 kommer vi att kontakta även miljökonsulter och revisorer som arbetar med ISO 14001 för att komma till rätta med den felaktiga hanteringen.

Till företag som innehar en certifiering av ISO 14001 har vi skrivit ett brev.

 

Läs mer om hur Hygiene of Swedens hållbara produkter inom rengöring och hygien kan bli en del av ert kontinuerliga förbättringsarbete inom miljö, enligt ISO 14001:

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.