Image

Nya regler från Naturvårdsverket gällande hantering av förpackningar för återvinning

#############

En debatt pågår just nu i tidningen Aktuell Hållbarhet där Chefen för Kemikalieenheten påstår att inga nya regler. Under januari har 3 olika vägledningar presenterats för produkttypen av Naturvårdsverket och debatten huruvida tomma förpackningar kan sorteras som plast eller inte får vi se hur den går. Anders Karlsson hänvisar från Hygiene of Sweden till EU direktiven om hantering av farligt avfall. Oaktat så finns det inte några tomma förpackningar i verkligheten så debatten om tomma flaskor är onödig i sig, men upplyser den breda massan om farliga kemikalier och att de skall fasas ut. 2024-02-03

#############

Den 1:a januari 2024 träder de nya föreskrifterna gällande att tömma förpackningar i kraft. Detta möjliggör en ökad återvinningsgrad och är en del av det så kallade avfallspaketet som EU beslutade om 2018 där samtliga delar skall vara implementerade senast 2025. Vissa delar är redan implementerade.

Från Naturvårdsverkets hemsida:

Undantag gäller för förpackningar som innehåller farligt avfall, om förpackningen underlättar hanteringen av det farliga avfallet.

Varför är det så viktigt att förpackningen är helt tom? Förutom av hållbarhetsaspekten är det en fråga för säkerheten för de personer som skall handskas med det farliga avfallet. En liten mängd tex. brandfarlig vätska kan vid gnistbildning av maskinerna vid hantering av avfallet utgöra en fara för personerna som hanterar avfallet.

Vid bränder i avfallsupplag sker omfattande utsläpp av farliga ämnen som dioxiner, PAH och PCB. – Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfall–bade-resurssloseri-och-negativ-miljopaverkan/avfallsupplag-paverkar-oss-och-var-miljo/

Läs mer på Sopor.nu (En informationssida från bla. Avfall Sverige och Förpackningsinsamlingen med bidrag från Naturvårdsverket) om hanteringen av avfallet från farliga kemikalier https://www.sopor.nu/sortera-och-aatervinn/farligt-avfall/kemikalier/

I säkerhetsdatabladet för produkterna ni använder i verksamheten går det att läsa mer under kapitel 13 hur produkten skall hanteras som avfall. På kemikalieinspektionen hemsida framgår även under råd till privatpersoner att farliga kemiska produkter skall hanteras som farligt avfall.

https://www.kemi.se/rad-till-privatpersoner/rad-om-kemikalier-i-vardagen/rad-om-farliga-kemiska-produkter#h-Avfallochatervinning

Hur påverkar de nya reglerna er om ni använder alkogel i er verksamhet?

Från och med den 1:a januari sorteras förpackningar till desinfektionsprodukter baserade på etanol som farligt avfall, även om förpackningen endast innehåller kvarvarande restmängder. Tidigare instruktioner i säkerhetsdatabladen har gjort gällande att produkten skall tömmas och förpackningen skall göras droppfri. Observera att detta skulle göras i ett slutet system (ej i det kommunala avloppet). Detta har varit svårt att genomföra för många verksamheter då man saknar separat system för uppsamlande av farliga vätskor. Vätskan skulle i sig sedan hanteras som farligt avfall och förpackningen för återvinning av förpackningsmaterialet (plast).

Följande underlättar hanteringen av det farliga avfallet i förpackningen 

 • Verksamheten saknar slutet system för uppsamling av farliga kemikalier
 • Tex. Alkogel 600ml förpackningarna skall ej vara ”manuellt öppningsbara” enligt upphandlingsinstruktioner pga risk för missbruk, användande för att starta brand etc.
 • En trögflytande gel är mycket svår att få tömd utan att det blir rester kvar i förpackningen även om den står upp och ned under längre tid
 • För att kunna spola en förpackning tom med hjälp av vatten krävs att det en större öppning än de flesta förpackningarna på marknaden med alkogel erbjuder
 • En märkning av innehållet i det uppsamlade kärlet är nödvändig för att avfallsanläggningen skall kunna hantera det korrekt och säkert

Det som avgör om innehållet är farligt avfall är att vätskan är märkt med farosymboler enligt CLP-förordningen.

Som en vägledning har Naturvårdsverket själva valt att hantera förbrukade alkogel flaskor som farligt avfall.

Etanol är en märkningspliktig kemikalie. Farosymbolerna som skall finnas med på förpackningen:

Steg för avfallshantering

 1. Identifiera det farliga avfallet med den så kallade avfallskoden i enlighet med European Waste Catalogue (EWC) (Förslag enl. säkerhetsdatablad DAX 85 Clinic  16 03 05*, LIV 75 DES 07 06 04, Sterisol Etanol07 06 04*)
 2. Rapportera om bortförandet av farligt avfall till Naturvårdsverket innan transport av det farliga avfallet
 3. Boka upphämtning av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall alternativt arrangera en egen transport i enlighet med reglerna för transport av farligt avfall (https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/avfallstransporter-inom-sverige/)

Den verksamhet som rapporterar in uppgifter om sitt farliga avfall försent till avfallsregistret kan behöva betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter”

Att inte hantera avfallet enligt regelverk skapar förutom miljö och hälsorisker även kostnader och är ett brott mot Miljöbalken.

”Straffet för den som döms för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse i högst sex år. Har brottet begåtts inom näringsverksamhet kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Företagsböter kan uppgå till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor.” Naturvårdsverkets hemsida

Ragnsells, PRE-ZERO och andra avfallsaktörer vi varit i kontakt med förklarar att det finns även kostnader som tillkommer vid felaktig sortering och att farligt avfall skall hanteras som farligt avfall utan undantag enligt lagar och föreskrifter.

På frågan till Naturvårdsverket om det finns någon verksamhet som är undantagen från hantering av farligt avfall är svaret nej. Alla verksamheter som producerar farligt avfall är producenter av farligt avfall och det gäller från första förpackningen.

Hur påverkar detta er som kund om ni valt etanolfri desinfektion från Hygiene of Sweden?

Den 1:a januari uppdaterar vi produktens säkerhetsdatablad där det framgår att produkten skall sköljas ur innan förpackningen hanteras som plast för återvinning.

Steg för återvinning

 1. Öppna förpackningen genom att skruva några varv motsols
 2. Häll ut innehållet i det vanliga avloppet, det är 100% organiskt och biologiskt nedbrytbart
 3. Sortera förpackningen som plast för återvinning

 

Källor

Naturvårdsverket

Förpackningsavfall från verksamheter

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar/forpackningsavfall-fran-verksamheter/

Avfallspaketet

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/hander-pa-omradet/nya-regler-for-avfallshantering-och-atervinning–fran-avfall-till-resurs/

Angående rapportering av farligt avfall:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/

Avfallsförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K3

Förordning om producentansvar för förpackningar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274/

Miljöbalken 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.