Image

Naturvårdsverket hanterade tomma alkogelförpackningar som farligt avfall – har nu bytt till alkoholfritt

Detta går helt i linje med EU:s kemikaliestrategi.

I EU:s kemikaliestrategi som är en del av ”EU:s gröna giv” (1)  ingår nämligen att fasa ut farliga kemikalier. Farliga kemikalier bidrar i regel med höga utsläpp under hela sin livscykel.

Miljöbalkens produktvalsprincip innebär att man ska undvika att välja varor med farligt innehåll, om det finns likvärdiga varor som är mindre farliga.

§ Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen finns i miljöbalken 2 kapitel 4 §. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda produkter och varor som kan befaras medföra risk för människa eller miljö, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Produktvalsprincipen ska tillämpas i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla den. Vid denna rimlighetsavvägning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Vad är det som kan bidra till stora utsläpp kopplat till farliga kemikalier?

 • Stora mängder råvara krävs för att nå höga koncentrationer
 • Energiintensiv framställning
 • Krav på farliga transporter
 • Krav på speciella lagringsskåp
 • Krav på speciell utrustning för hantering (tex. brandsläckare med alkoholbeständigt skum)
 • Skyddsmaterial, handskar, glasögon vid hantering
 • Skador på material vid kontakt som behöver ersättas, renoveras
 • Torra händer, behov av konsumtion av hudkräm
 • Arbetsmiljöskador vid olyckor som kräver vård
 • Ökad utsläppsrisk i avlopp eller vid brand, explosion
 • Avfallshantering som farligt avfall

Vad kan då en verksamhet göra för att bidra till ökar hållbarhet?

Det första steget är att hantera de farliga kemikalierna just som farliga under hela livscykeln. Då blir det mindre risk för utsläpp och ett mer naturligt val att välja produkter som inte är farliga.

Det andra är att fasa ut de farliga kemikalierna mot en annan produkt som ersätter funktionen men bidrar till minskade utsläpp.

Nedan konversationen med Naturvårdsverket.

 

 1. EU:s gröna giv, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_19_6691

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.