Image

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Ny rapport från Svenskt Näringsliv

NY HÅLLBAR OCH SÄKER KEMI EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT CIRKULÄR KONSUMTION.

Ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att cirkulära affärsmodeller inte är något nytt i Sverige utan att det redan är implementerat där det är lönsamt. En av slutsatserna i rapporten är därför naturligt att det måste börja löna sig att bli hållbar.

Ohållbara, linjära, ocirkulära flöden kommer att fortsätta så länge det är billigare och enklare än att bli hållbar.

När verksamheter vinner fördelar genom att välja hållbara alternativ som medför mindre administration, lägre kostnader eller undviker speciella ansvar blir hållbarhet ett naturligt val.

Rapporten konstaterar att farliga kemikalier som är skadliga för människor och miljö behöver begränsas. Detta måste göras redan i produktutvecklingsstadiet där det finns möjlighet till reell påverkan (ref. Giftfri från början, Kemikalieinspektionens utredning).

”att den kommande revideringen av REACH blir så träffsäker som möjligt och inte försvårar innovation och utveckling av ny, säker och hållbar kemi för den cirkulära ekonomin.

För att växla upp substitutionsarbetet inom kemikalie området behövs strategiska och långsiktiga innovationssatsningar på utveckling och implementering av ny kemi i hela värdekedjan. Dessa bör inkludera samverkan mellan forsknings- finansiärer näringsliv och universitet och högskolor.

Den operativa tillsynen på kemikalieområdet måste förstärkas och effektiviseras framgent.”

En ökad kunskap om farliga kemikalier och cirkulära flöden är A och O för en hållbar omställning. Men även en ökad tillsyn kan bidra till minskade utsläpp.

”Genom en förstärkt tillsyn skulle det bli lättare för företagen att bidra till att minimera riskerna med farliga kemikalier samtidigt som innovation, produktutveckling och cirkulära flöden kan stärkas och växlas upp.”

Rapporten finns i sin helhet att ta del av på:

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/hur-kan-sverige-bli-mer-cirkulart-styrmedel-och-atgarder-for-okad_1207046.html

I filen nedan finns rapporten med markeringar av avsnitten speciellt intressanta ur ett kemikalieperspektiv.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.