Image

Multiresistenta bakterier – ett globalt hot mot hälsa

Multiresistenta bakterier spås orsaka lika många dödsfall som cancer år 2050

Enligt en färsk FN-rapport förväntas multiresistenta bakterier skörda lika många offer som cancer år 2050. Denna ökande trend kan kopplas till en rad faktorer, inklusive miljöpåverkan, vilket bidrar till spridningen av dessa svårbehandlade bakterier.

Ökande miljöpåverkan och spridning av resistens

FN-rapporten pekar på att miljöpåverkan spelar en betydande roll i den snabbt ökande spridningen av multiresistenta bakterier. Industriutsläpp, användning av antibiotika i jordbruket och otillräcklig hantering av avloppsvatten är några av de faktorer som har identifierats som drivkrafter bakom denna farliga spridning.

Vikt av minskad antibiotikaanvändning och handhygien

För att tackla denna alltmer akuta problematik är minskad användning av antibiotika av central betydelse. Desto färre patienter som behöver behandlas med antibiotika, desto lägre blir risken för uppkomsten av multiresistenta bakterier. Hand i hand med detta står vikten av hög standard när det gäller handhygien för att effektivt minska spridningen av dessa bakterier.

Strategier och åtgärder för att möta hotet

För att bemöta denna hotbild har den svenska regeringen tagit initiativ till en strategi för att motverka antibiotikaresistens. Detta dokument, kallat ”Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens”, avslöjar de åtgärder och strategier som planeras för att hantera detta växande hot.

Rollen av STRAMA i kampen mot antibiotikaresistens

STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) är en nationell arbetsgrupp som agerar på uppdrag av regioner och landsting för att främja en ansvarsfull användning av antibiotika. I deras 10-punkts program framhävs betydelsen av god handhygien som en grundläggande faktor för att effektivt bekämpa antibiotikaresistens.

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta för att öka medvetenheten och implementera effektiva strategier för att motverka spridningen av multiresistenta bakterier.

 

Källor

https://www.unep.org/resources/superbugs/environmental-action

https://strama.se/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5127510/

https://healthpolicy-watch.news/antimicrobial-resistance-deaths-cancer/

https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.