Image

Hygien och rena händer, som är en del av att förebygga infektioner och rädda liv, bör inte utelämnas när man utvärderar hållbarhet

Lärdomarna från hur individer och företag reagerade under pandemin understryker vikten av att integrera hållbarhet i hygienbranschen.

I tider av rädsla och när dagliga dödssiffror visas på våra skärmar är det naturligt att människor drabbas av panik. Men när den första paniken har lagt sig är det viktigt att tänka efter ordentligt. Denna reflektion bör kretsa kring åtgärder som kan förbättra våra liv och öka vår motståndskraft mot framtida pandemier, eftersom det är en visshet att de kommer att inträffa med jämna mellanrum.

Bara för att något potentiellt är bra för vår hälsa betyder det inte att det är bra för planeten.

Hållbarhet inom hygiensektorn bör vara en central punkt i denna reflektion. Vi bör fundera över hur vi kan utveckla och upprätthålla hygienrutiner som inte bara löser omedelbara problem utan också bidrar till långsiktigt välbefinnande och miljöansvar.

Att bygga en hållbar hygienindustri innebär:

  1. Resurseffektivitet: Effektivt resursutnyttjande för att minimera avfall och föroreningar vid produktion och distribution av hygienprodukter.
  2. Hållbara material: Investera i forskning och utveckling av miljövänliga material för hygienprodukter.
  3. Tillgång och rättvisa: Säkerställa rättvis tillgång till viktiga hygienprodukter, särskilt för utsatta grupper.
  4. Utbildning och beredskap: Tillhandahålla utbildning och information om effektiva hygienrutiner och pandemiberedskap.
  5. Motståndskraft: Utveckla motståndskraftiga leveranskedjor som kan anpassa sig till störningar och nödsituationer.

När vi reflekterar över erfarenheterna av pandemin är det ett tillfälle att gå från reaktiva svar till proaktiva och hållbara åtgärder som inte bara mildrar omedelbara kriser utan också bygger en grund för en hälsosammare och mer hållbar framtid. Pandemier är oundvikliga, men vår beredskap och våra insatser kan göra en betydande skillnad när det gäller att minimera deras inverkan på våra liv och på miljön.

Vi gick igenom följande faser för att utveckla vårt alkoholfria desinfektionsmedel BioPolymer+ – idé, koncept, forskning, testning, kliniska studier, registreringar och produktion – och tyvärr blev pandemin den nödvändiga testbädden för att validera våra idéer.

Vi är stolta över att kunna uppfylla följande fyra kriterier under stresstestet av en pandemi.

  1. Avbrottsfri leverans – tillgång till desinfektionsmedel: Det är avgörande att se till att viktiga medicinska förnödenheter och desinfektionsmedel är tillgängliga för alla under en pandemi. Att förlita sig på ingredienser som tar slut eller är dyra kan förvärra ojämlikheter och hindra effektiva folkhälsoinsatser. Tillgång till prisvärda och effektiva desinfektionsmetoder bör prioriteras för att skydda folkhälsan.
  2. Ingen pristävling – Prissättning och marknadsdynamik: När efterfrågan på specifika produkter är hög under en kris kan prissättningen bli oproportionerlig i förhållande till produktionskostnaderna, vilket kan leda till överprissättning. Denna praxis är oetisk och kan skapa ytterligare utmaningar för utsatta befolkningsgrupper. Lagstiftningsåtgärder för att förhindra prisöverdrifter och säkerställa rättvis prissättning i nödsituationer är viktiga att beakta.
  3. Förhindra överdriven ackumulering – hamstring och ojämlikhet: Hamstring, oavsett om den utförs av individer eller företag, kan förvärra resursbrister och ojämlikhet. Det kan leda till brister för dem som behöver dessa resurser mest. Att ta itu med hamstring genom regler och etiska överväganden är avgörande för att främja rättvisa och hållbarhet. Den överdrivna ackumuleringen har lett till onödiga CO2-utsläpp i samband med transport, lagerhållning och avfallshantering när produkterna passerar utgångsdatum.
  4. Inkludering – En hållbar tanke: Många av målen för hållbar utveckling, t.ex. de som rör hälsa, fattigdomsminskning och ojämlikhet, är sammankopplade. Hållbart tänkande främjar rättvisa och delaktighet, och det är viktigt att ta itu med frågor som ojämlik tillgång till viktiga resurser under kriser.

Under en pandemi eller annan global kris bör regeringar, organisationer och individer överväga de etiska konsekvenserna av sina handlingar. Det handlar bland annat om att säkerställa rättvis tillgång till viktiga resurser, förhindra överprissättning och främja hållbara och inkluderande metoder som ligger i linje med bredare globala mål för en bättre framtid. Etiska överväganden bör alltid ingå i strategier för räddningsinsatser för att säkerställa välbefinnandet för alla individer och samhällen.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.