Image

Arbetsmiljöförskrifter, Smittrisker, AFS 2018:4

I föreskrifterna från Arbetsmiljöverket finns det i AFS 2018:4 att läsa ”God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.”

 

Under rubriken Förebyggande åtgärder finns paragraf 9 där det tydligt framgår att en arbetsgivare är ansvarig att tillhandahålla möjligheterna till en god hygien för anställda.

9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare kan tvätta eller desinfektera händerna, i arbeten med smittrisk.

I föreskrifterna från Arbetsmiljöverket ingår en riskklassificering av smittämnen. Norovirus (som utvecklar vinterkräksjukan) tillhör riskklass 2. ”Smittämne som kan orsaka sjukdomar hos människor och kan utgöra en fara för arbetstagare.”

Riskklassificeringen av smittämnen tar enbart hänsyn till friska arbetstagare. I riskbedömningen kan man behöva ta särskild hänsyn till infektionskänsliga arbetstagare.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.