Image

Kraftig ökning av antalet Covid infektioner

I Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 43 går det att läsa att både mängden dokumenterade fall  och antalet avlidna med Covid 19 stigit. Ökningen var förväntad och förväntas att öka ytterligare.

I Europa som helhet ser man en ökad spridning för perioden enligt WHO:s globala rapport som finns att ta del av på hemsidan.

Vi på Hygiene of Sweden förutspår ytterligare ökad smittspridning på grund av flera anledningar:

⚠️  Alla delar i samhället öppna som vanligt, transporter, skolor osv. 

⚠️  Vi går in i säsongen med generell smittspridning (årliga influensan och vinterkräksjukan)

⚠️  Ökad återgång till arbetsplatserna och årstiden där vi vistas mindre utomhus och mer inomhus 

⚠️  Lägre nivå på hygien (nedmoterade, ej fungerande lösningar, färre som använder pga tidigare dåliga erfarenheter av svidande, stickande, stinkande kemikalier)

Den kraftiga ökningen har uppkommit trots en skattad förekomst av antikroppar hos 97% av befolkningen.

Notering: Över ett 20-tal olika mutationer av Corona viruset har dokumenterats i veckorapporten.

Källor:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/aktuell-veckorapport-om-covid-19/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.