Image

Förslag till ny märkning av etanolbaserade produkter – Bör gälla även i Sverige

Substans: Etanol EC / List no: 200-578-6 CAS no: 64-17-5  (1) 

I EU importeras/tillverkas ca 10 miljoner ton etanol per år. En stor del används för att framställa alkoholhaltiga drycker, en del för industriellt bruk och en stor del går åt till att tillverka yt- och handdesinfektion. 

I EU:s ”Beating Cancer Plan” föreslås märkning av produkter som innehåller alkohol med hälsofara. Irland blir första landet i världen ut med lag om märkning av alkohol produkter att produkterna bland annat är är cancerframkallande om de förtärs. (2). Från 2026 måste alkoholprodukter på Irland innehålla märkning om hälsofaran med att förtära produkterna. Läs mer om det i vår artikel om att etanol är en cancerogen (7).

En del av den alkogel som säljs används för berusning.

Företag har sedan tidigare registrerat flera faror med etanol hos Europeiska kemikalieinspektionen. (1) Följande hälsofaror finns registrerade:  Skadlig för organ, giftig om den förtärs, kan orsaka cancer, är giftig i kontakt med hud, är giftig vid inandning, orsakar allvarliga ögonskador och skapar hudirritation.

Trots det marknadsförs etanolbaserad desinfektion i Sverige med endast med brandfara och ögonirritation som varningsmärkning. 

 

Grekiska kemikaliemyndigheten har lämnat in ett förslag till ECHA på utökad faromärkningarna av etanol. (3)

Flam. Liq. 2, H225  (Brandfara – Befintligt märkningskrav)

Eye Irrit. 2, H319 (Ögonirritation – Klassning indikerad i CLP dosssier, REACH)

Repr. 2, H361d (Fosterskador – saknar märkning)

Lact., H362 (Påverkan av spädbarn genom bröstmjölk – saknar märkning idag)

STOT SE 3, H336 (Kan skapa dåsighet och yrhet -saknar märkning idag)

STOT RE 2, H373 (Kan skada organ genom exponering över tid – saknar märkning idag)

Detta gör gällande att det finns ny uppdaterad information om risker med etanol. Detta bör därför användas som underlag för omklassificering av etanolbaserade desinfektionsprodukter i Sverige enligt direktiven i CLP förordningen. 

Det skulle innebära att produkterna istället märktes med följande två farosymboler: 

Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte är att garantera ett stort skydd för hälsa och miljö, såväl som fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor.

I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar framgår tydligt under punkt (38). (5) 

För att säkerställa att klassificeringen grundas på aktuell information bör tillverkare, importörer och nedströmsanvändare se över klassificeringarna av ämnen eller blandningar som de släpper ut på marknaden om de får kännedom om ny adekvat och tillförlitlig vetenskaplig eller teknisk information som kan påverka klassificeringen eller om de ändrar blandningarnas sammansättning, såvida det inte finns tillräckliga belägg för att detta inte leder till en ändrad klassificering. Leverantörerna bör uppdatera märkningen i enlighet med detta. – EG 1272:2008 Punkt 38

Farosymbolerna och annan märkning av kemiska produkter är nödvändig för att säkerställa en säker hantering, förvaring och transport av kemikalier samt att skydda både människor och miljö. En EU reglerad märkning (6)  är i framtiden att föredra men tills dess ligger fortfarande ett ansvar hos tillverkare, importörer grossister och återförsäljare att märkningen av produkten ligger i linje med CLP förordningen. 

Referenser

(1) https://echa.europa.eu/sl/substance-information/-/substanceinfo/100.000.526

(2) https://www.who.int/europe/news/item/26-05-2023-what-s-in-the-bottle–ireland-leads-the-way-as-the-first-country-in-the-eu-to-introduce-comprehensive-health-labelling-of-alcohol-products

(3) https://echa.europa.eu/nl/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e1852d3d63

(4) https://www.kemi.se/en/rules-and-regulations/clp—classification-labelling-and-packaginghttps://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-clp

(5) https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-clp

(6) https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling

(7)  https://hygieneofsweden.com/sv/alkohol-klassificerad-som-cancerframkallande-varningar-pa-etiketter/

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.