Image

En fossil jämförelse mellan etanolbaserad och alkoholfri desinfektion

Vårt fossila avtryck bestäms till stor del av produkterna vi väljer att konsumera, hur vi rör oss samt vad vi äter. Att ersätta produkter som är fossilintensiva att framställa mot produkter som har ett lågt fossilt avtryck är det lättaste sättet att bidra till ett fossilfritt samhälle utan att ändra våra levnadsvanor.

På Hygiene of Sweden har vi haft ett tydligt hållbarhetsmotto när vi utvecklat hygienprodukter.

”Lämna ett litet fotavtryck med dina händer.” eng. ”Leave a small footprint with your hands.”

Handhygien är viktigt för vår hälsa men det är även vår miljö.

Innovation är därför speciellt viktig inom områden där fossila bränslen blivit en standard för att utföra tjänster eller framställa produkter. Transportsektorn ställer om till el. Vi tycker steget borde vara lika naturligt inom hygien genom att sluta använda etanol för att rengöra våra händer från bakterier och virus när det finns hållbara alternativ. (1).

Flera delar i en produkts livscykel påverkar det fossila avtrycket. Vilka råvaror som ingår, hur produkten framställs, behov av special transport, speciella lagringskrav samt hur den används, dvs om den skapar behov av nya produkter (tex. handkräm) och hur den sedan slutligen hanteras som avfall.

Vi har tagit fram en översiktligt hållbarhetsanalys ur ett fossilt perspektiv där vi jämför med en etablerad standard produkt inom handdesinfektion (LIV DES 85% Gel) och Hygiene of Swedens alkoholfria handdesinfektion.

Båda produkterna levereras i en 600ml pump flaska i plast. Endast innehållet jämförs.

I Sverige tillverkades det under pandemin 2 miljoner liter etanol i månaden på Agroetanol (2). Reppe tillverkade 700,000 liter etanol (3).

Att minska vårt fossila avtryck är avgörande för ökad hållbarhet. Välj produkter som bidrar till ett minskat fossilt avtryck genom att studera livscykelanalyser och välj produkter med lägre miljöpåverkan.

Läs även vår Livscykelanalysjämförelse med etanol i dokumentet Environmental Product Declaration.

 

Arbetar er verksamhet aktivt med att minska det fossila avtrycket? Då tycker vi att ni skall göra som oss och ställa er bakom det nationella initiativet Fossilfritt Sverige (4).


Referenser

Jämförelsen har inte granskats av 3:e part. Informationen som använts vid jämförelsen är den information som är tillgänglig i produktblad och säkerhetsdatablad. Har du synpunkter på jämförelsen kontakta oss gärna på sustainability@hygieneofsweden.com 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.