Image

FN:s COP28 Klimatmöte beslutar om en utfasning av fossila bränslen

Vad är det som är så problematiskt med fossilt bränsle? Och hur är det relaterat till handhygien?

Läs mer i vår artikel nedan om hur ni kan minska förbrukningen av fossilt bränsle genom att välja en etanolfri lösning för handdesinfektion.

Fossila bränslen, inklusive kol, olja och naturgas, har flera betydande problem kopplade till deras utvinning, produktion och användning:

  1. Klimatförändringar: Förbränning av fossila bränslen avger stora mängder växthusgaser, främst koldioxid (CO2), i atmosfären. Dessa gaser fångar värme, vilket leder till global uppvärmning och klimatförändringar. De resulterande miljöförändringarna har allvarliga konsekvenser, inklusive stigande havsnivåer, extrema väderfenomen, störningar i ekosystem och hot mot människors hälsa.
  2. Luftföroreningar: Förbränning av fossila bränslen avger olika föroreningar som svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska föreningar. Dessa föroreningar bidrar till luftföroreningar, bildande av smog, respiratoriska problem och andra hälsoproblem, särskilt i tätbefolkade områden och regioner nära industriella platser eller trafiktäta områden.
  3. Resursutarmning: Fossila bränslen är ändliga resurser, vilket innebär att de så småningom tar slut. När utvinningsmetoderna blir mer komplexa och kostsamma minskar tillgängligheten av dessa resurser samtidigt som miljöpåverkan av utvinningen ökar. Detta leder till potentiella geopolitiska konflikter kring åtkomst till kvarvarande reservoarer.
  4. Miljöförstöring: Utvinning och bearbetning av fossila bränslen kan orsaka betydande miljöskador. Oljeutsläpp från borrningsolyckor och transport, gruvdrift för kol samt förorening av grundvatten från fracking för naturgas är bara några exempel på den miljöförstöring som orsakas av utvinning och användning av fossila bränslen.
  5. Hälsorisker: Utöver bidraget till luftföroreningar utgör fossila bränslen också direkta hälsorisker för personer som arbetar inom utvinnings-, transport- och bearbetningsindustrier. Dessa arbetare är utsatta för farliga ämnen som kan leda till respiratoriska problem, cancer och andra hälsoproblem.
  6. Ekonomisk instabilitet: Beroendet av fossila bränslen kan leda till ekonomisk instabilitet på grund av prisvolatilitet orsakad av geopolitiska spänningar, störningar i tillgång och efterfrågan. Att övergå till förnybara energikällor skulle kunna bidra till en mer stabil och hållbar ekonomisk tillväxt.

För att hantera dessa problem krävs en övergång till renare och förnybara energikällor som sol-, vind-, vattenkraft- och geotermisk energi. En sådan övergång skulle bidra till att mildra miljöpåverkan, minska utsläppen av växthusgaser och skapa en mer hållbar energiframtid.

https://news.un.org/en/story/2023/12/1144742

Läs mer i vår artikel om fördelarna med att välja en etanolfri handesinfektion istället för etanol:
Har ni bytt till elbilar för att minska användningen av fossila bränslen? Då är det dags att ställa om från fordonsbränsle till etanolfritt även på händerna

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.