Image

EU:s åtgärder för att komma till rätta med den ökande mängden farligt avfall

Sammanfattningen av Europeiska Revisionsrättens rapport om ”EU:s åtgärder för att hantera den ökande mängden farligt avfall” framhäver den växande problematiken med farligt avfall och betonar att förebyggande åtgärder är centrala för att tackla detta problem.

Minska mängden farligt avfall är en hög prioritet av flera skäl. För det första har farligt avfall en skadlig inverkan på både människors hälsa och miljön. Genom sin toxicitet kan det orsaka allvarliga hälsoproblem för människor som kommer i kontakt med det och kan även förorena jord, vatten och luft, vilket skadar ekosystem och biologisk mångfald.

Trots ansträngningar från EU för att öka ansvaret hos förorenare och informera konsumenter har mängden farligt avfall fortsatt att öka sedan 2004. Huvuddelen av detta avfall genereras av olika verksamheter. För att minska detta behövs innovativa och hållbara produktutvecklingsprocesser för att förebygga skapandet av farligt avfall.

EU har flera handlingsplaner och strategier för att adressera detta problem, såsom den andra handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och Kemikaliestrategin för hållbarhet. Dessa planer syftar till att främja säker design av produkter, minska användningen av farliga kemikalier och förbättra klassificeringen av farligt avfall, med mål som sträcker sig till år 2030.

Kemikaliestrategin för hållbarhet Främja en giftfri miljö genom att minimera ämnen som inger betänkligheter i produkter. Främja innovation när det gäller säkra kemikalier. (senast 2030)

Intressant nog framgår det att ungefär hälften av det farliga avfallet inte återvinns utan istället förbränns. Dessutom har olaglig handel med farligt avfall dokumenterats inom EU, vilket inkluderar avfall som inte korrekt deklareras, olaglig dumpning och otillåten transport av avfall till länder både inom och utanför EU.

För att stödja verksamheter och minska skapandet av farligt avfall, erbjuder Hygiene of Sweden förslag på alternativa produkter för rengöring och desinfektion som minimerar skapandet av farligt avfall. Genom att främja användningen av sådana produkter kan vi tillsammans bidra till att minska den totala mängden farligt avfall och främja hållbar konsumtion.

Om du har farligt avfall inom din verksamhet, kan du kontakta Hygiene of Sweden på hej@hygieneofsweden.com för förslag och mer information om ersättningsprodukter och hållbara alternativ.

Låt oss arbeta tillsammans för att minska farligt avfall och främja en mer hållbar och hälsosam miljö.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.