Image

Farlig utredning av Naturvårds?verkets kemikalieenhet visar på bristande kunskaper och omdömde gällande farliga kemikalier

Genomgång av Naturvårdsverkets e-post loggar med 4000 mail med extern och intern mailväxling är oroande. Vi har haft en debatt i tidningen Aktuell Hållbarhet och jag tyckte det var märkligt att man kom ut med en vägledning som gör att farligt avfall hanteras som ofarligt avfall. Nedan kommer kartläggningen om hur myndigheten brister i dels sitt uppdrag från Regeringen, går i strid med både EU:s och Sveriges miljömål samt saknar intern kompetens gällande faror med farliga kemikalier i sin kemikalieenhet.

Bakgrund

Naturvårdsverket gick den 1:a januari ut med en ny vägledning gällande förpackningsavfall. Alla förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Undantag beskrevs för förpackningar som innehållit farligt avfall, om förpackningen underlättar hanteringen av det farliga avfallet.

Vi bedömde att det gör den i fallet alkogel förpackningar eftersom förpackningarna är svåra att öppna (pga missbruksrisk dras pumparna åt extra hårt), har en liten hals, gelen är trögflytande och den nya behållaren som man skall hälla över resterna i (eftersom de flesta förpackningarna byts av städbolag när det är 5-7-10% kvar i förpackningen) skall också märkas med det nya innehållet, där den tidigare förpackningen fortfarande har information om det farliga avfallet bedömde vi alltså att det avsevärt förenklar användningen.

För att vara säker på att vår bedömning stämde kontrollerade vi med Naturvårdsverket hur man själva valt att hantera tomma alkogelförpackningar i verksamheten. Som farligt avfall svarade verket.

En del, mycket få verksamheter, har tidigare arbetat med att tömma alkogel förpackningar. Detta har vi träffat på inom bla vården där verksamheter skär upp förpackningarna med kniv och för över vätskan eller gelen i annan behållare för att följa regelverken och säkerhetsdatabladens rekommendationer om att innehållet skall hanteras som farligt avfall och i de flesta fall även förpackningen, om den inte är urdiskad, urångad eller hanterad på ett sådant sätt att riskerna kan bedömas obefintliga med det farliga avfallet. I detta fallet brandfarliga.

Det innebär att de verksamheter som gjort något i hanteringen för att säkerställa att man inte utsätter andra eller miljön från risker skulle upphöra med detta vilket i sin tur leder till ett ökat antal förpackningar med farliga kemikalier i avfallshanteringen. Nu både från dem som godtyckligt slänger en tom alkogelförpackning och de som tidigare försökt att följa regelverken.

Farlig utredning om farliga kemikalier 

Naturvårdsverket har en kemikalieavdelning men saknar själva tillräckliga kunskaper inom området farliga kemikalier. Myndigheten måste därför inhämta information gällande farliga kemikalier från både KEMI, den svenska kemikalieinspektionen och från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Att debattartikeln jag skrivit skapat en enorm mängd e-post och telefonsamtal till Naturvårdsverket stod klart. Detta framgick både vid samtal och i den kommunikation vi tagit del av rörande intern och extern kommunikation. I mailloggarna vi fick ut handlade en stor del av mailen på fredagar om ”bollplanksfika” som senare under dagen övergår ”fredagsfika” men vi har sorterat och läst det som gällde ”handspritsfrågan”.

EU:s kemikaliestrategi är tydlig. Farliga kemikalier ska fasas ut.

Sveriges Riksdags miljömål gällande kemikalier heter en Giftfri Miljö och även där ingår utfasandet av farliga kemikalier som en hörnsten, det hör man även på namnet.

Citat från Naturvårdsverkets egen hemsida.

”Naturvårdsverket samordnar arbetet med Sveriges miljömål och ansvarar för att vägleda övriga myndigheter, kommuner och regioner. Naturvårdsverket ansvarar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.”

vidare kan man läsa på Naturvårdsverkets hemsida under avsnittet en giftfri miljö

”Sverige bör fortsätta att arbeta för att bygga upp kapaciteten i länder med mindre utvecklad kemikaliekontroll. På så sätt minskar spridningen av farliga ämnen globalt men också lokalt. Vi behöver också delta aktivt i arbetet för ett nytt globalt ramverk för kemikalier och avfall.”

Vi anser att det är direkt olämpligt att försöka undvika information och kunskap om farliga kemikalier som Naturvårdsverket antyder i sin egen utredning huruvida förbrukade alkogelförpackningar är farliga eller inte.

I EU:s handlingsplan ingår istället att hanteringen av farliga kemikalier ska bli striktare, hårdare krav kring märkning, försäljning och avfallshantering. Allt med målsättningen att fasa ut farliga kemikalier mot nya innovationer som har en lägre miljöpåverkan och minskade risker för människor.

Därför blir man nästan mer rädd för hur Naturvårdsverkets utredning genomförts än för de brandfarliga tomma förpackningarna.  I mailen kan man läsa om hur Naturvårdsverket vill ”komma undan”, som man utrycker sig, krav på lagstadgad dokumentation gällande farliga kemikalier. Se mail nedan skickat från Naturvårdsverket

Notering. Handsprit som inte är alkoholbaserad finns ej. Det är just alkoholen som gör att det blir en sprit. Alkoholfri handdesinfektion är det vi utvecklat. Detta i linje med EU:s kemikaliestrategi att nya innovationer ska ersätta tidigare ohållbara kemikalier. När en kemikalieenhet utrycker sig så förstår man att man fastnat i fossila tankar. 

Här kan man vidare se att MSB som är myndigheten som ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning gällande Lagen om Brandfarliga och Explosiva vätskor försöker förklara för Naturvårdsverket att oavsett om det bara är små mängder kvar inte kan utesluta risker med en förpackning. Naturvårdsverket skriver att man vill följa kommissionens vägledning om klassificering av avfall men det har till slut valt att inte göra. Där står inte att förpackningar som innehållit farliga kemikalier i normalfallet, vanligen skall hanteras som plast. Tvärtom ska alla förpackningar bedömas utifrån riskerna med förpackningen baserat på dess tidigare innehåll. I detta fall etanol som är en lättflyktig vätska med låg flampunkt och som i en optimal blandning med luft dessutom bildar brandfarliga ånga. Små mängder kan utgöra fara på flera sätt.

 

MSB (3) kan anses vara den myndighet som är experter inom området och att naturvårdsverket går emot MSB:s råd gör frågan aktuell vems intressen är det Naturvårdsverket arbetar i gällande denna frågan. Det är tydligt att man inte gör det i  för EU, Sveriges Riksdag, naturen eller innovationer inom giftfria produkter.

Har någon från alkoholbranschen påverkat detta eller är det fredags & bollplanksfikan som kom i kläm och skapade en intressekonflikt, dvs eget intresse?

Vi uppmanar Naturvårdsverket att snarast komma ut med en korrekt vägledning i frågan annars avser vi att driva frågan vidare i EU. Under mars börjar vi träffa riksdagsledamöter för att ifrågasätta detta. Det kan ju inte vara meningen att vi i Sverige skall vara så stolta när vi sorterar tidningspapper och äppelskrutt och sen när det kommer till farligt avfall är vi mest liberala i hela EU?

Vi slänger därför Naturvårdsverkets vägledning i soptunnan (för papper) och fiskar upp de alkoholförpackningarna som sorterats fel ur plasten och fortsätter att påverka för att de skall hanteras rätt ur ett avfallsperspektiv, som farligt avfall i enlighet med EU:s avfallsdirektiv.

Följ vårt arbete med att sprida kunskap om farliga kemikalier och den felaktiga hanteringen av dem i svenska samhället under hashtaggen #THINKGREEN. www.hygieneofsweden.com/thinkgreen

(1) https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/naturvardsverkets-uppdrag-och-ansvar/

(2) https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2023/nar-vi-miljokvalitetsmalen/giftfri-miljo/

(3) https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/tillsyn-enligt-lbe/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.