Image

EU satsar på säkrare och mer hållbara kemikalier genom den nya kemikaliestrategin som en del av ”The green deal”

Som en del av EU:s ”gröna giv” en. The Green Deal med målsättningen att bli den första klimatneutrala kontinenten med nettonoll utsläpp av CO2 år 2050 är kemikaliestrategin en hörnsten.

Mängden kemikalier som förbrukas beräknas dubblas fram till år 2030. Därför satsar EU på nya regelverk kring farliga kemikalier för att skydda människor och miljö.

Att satsa på forskning och innovation är en annan av de viktiga delarna i den gröna omställningen 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal_en?prefLang=sv

I den nya kemikaliestrategin ingår att bedömningen kring kemikaliers säkerhet och hållbarhet behöver göras under hela livscykeln. Det är svårt att anpassa redan befintliga produkter till de nya kraven. De utvecklades under en tid då  krav inte fanns och tekniken och kemin i produkterna bygger i regel på en viss halt av ett eller flera aktiva ämnen. Ändras den koncentrationen tappar produkten funktionen. Hållbarhets- och riskbedömning måste därför vara med redan när produkten designas.

Safe and Sustainable by Design kallas konceptet och upplyser om vikten av att bedöma kemikaliers säkerhet under hela livscykeln.

  1. Råvaror
  2. Säkerhet och hälsa för människor under produktionen
  3. Miljö och hälsopåverkan under användning av produkten
  4. Miljöpåverkan när produkten blir avfall

#EuGreenDeal #ChemicalStrategy #SafeandSustainablebyDesign

 ”This Commission recommendation promotes research and innovation for safer and more sustainable chemicals and materials. The proposed European framework is an important step to increase the protection of human health and the environment against hazardous substances.”

Lär mer i broschyren Safe and Sustainable by Design.

 

 

Referenser

https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_en

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_en

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.