Image

Ny lagstiftning inom EU ökar möjligheterna för kunderna att välja hållbara produkter

Förslag på ny lagstiftning inom EU ger konsumenter tydligare möjlighet att välja hållbara produkter – vid köpet.

I Sverige säljs produkter online som är märkningspliktiga med både fara för människors hälsa och fara för miljön utan att konsumenten blir upplyst om detta vid köptillfället. Försäljningen sker både via apotek, kontorsgrossister och övriga återförsäljare.

Etiketten går inte att läsa på bilderna i webshopen och i beskrivningen av produkten framgår ingenting om att produkten är farlig eller skall hanteras som farligt avfall när den är förbrukad. 

Det gör att kunden får svårt att undvika att bli en producent av farligt avfall. Det första steget i den så kallade avfallshierarkin (1) är att undvika att skapa avfall. Det sista steget är att skapa avfall som behöver bortskaffas. Därför är upplysningen om att en produkt bildar farligt avfall väsentligt redan vid köptillfället. 

Enligt lag måste farorna med en produkt tydligt framgå när den säljs redan idag.

Läs mer om detta under ”Visa märkning vid e-handel med kemiska produkter” på Kemikalieinspektionens hemsida (2). Alla faror med en biocidprodukt måste framgå vid e-handel (3). 

I den nya lagstiftningen föreslås detta göras ännu tydligare med krav på hur informationen skall presenteras (4).

Bakgrunden till utökandet av lagen är det omfattande problemet med felaktigt märkta produkter, bristande marknadsföring och felaktig hantering av avfall. 

”Felaktigt klassificerade och felaktigt märkta kemikalier leder till att konsumenterna inte blir ordentligt informerade om farorna, vilket i slutändan leder till felaktig användning, förvaring eller bortskaffande.” – Översättning från EN lagförslag, tillägg CLP förordningen (No 1272/2008)

I EU:s ”Kemikaliestrategi” (5)  samt i Sveriges Miljömål en Giftfri miljö (6) ingår att fasa ut farliga produkter från marknaden till förmån för produkter som är mindre farliga för människor och miljö. Detta behöver göras med konsumenternas makt och då är kunskap och information A och O. 

Nyheten finns även att ta del av på Kemikalieinspektionens hemsida (7)

Är du prenumerant på tidningen Aktuellt Hållbart hittar du hela artikeln här (8)

Följ processen i EU för implementeringen av de nya regelverken (9)

  1. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/avfallshierarkin-visar-stegen-vi-behover-ta/
  2. https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/clp-forordningen/visa-markning-vid-e-handel-med-kemiska-produkter
  3. https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/clp-forordningen/visa-markning-vid-e-handel-med-kemiska-produkter
  4. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7775
  5. https://www.consilium.europa.eu/sv/infographics/eu-chemicals-strategy/
  6. https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/
  7. https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-12-22-nya-regler-for-hur-kemikalier-ska-klassificeras-markas-och-forpackas
  8. https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/kemikalier/klart-nya-regler-for-kemikalieinformation/
  9. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-rules-on-classification-labelling-and-packaging-of-chemicals

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.