Image

Hygiene of Sweden föreslår att WELL Building Standard utökas till att omfatta desinfektionsmedel

Hygiene of Sweden föreslår en utvidgning av WELL Building Standard för att omfatta riktlinjer och kriterier för desinfektionsmedel. Denna utökning ligger i linje med det växande området för hälso- och säkerhetsåtgärder inom byggnadsmiljöer, särskilt i kölvattnet av den globala pandemin. Att integrera kriterier för desinfektionsmedel i WELL Building Standard återspeglar ett proaktivt tillvägagångssätt för att förbättra välbefinnandet och säkerheten för de som vistas i byggnaden. Det erkänner också den kritiska roll som desinfektionsmetoder spelar för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. På så sätt bidrar den till det bredare målet att skapa hälsosammare, mer hållbara och motståndskraftiga byggda miljöer.

Fasta installationer av dispensrar och desinfektionsmetoder har blivit en viktig del av anpassningen till det nya normala, där besökare i byggnader i allt högre grad förväntar sig en säker och infektionsfri miljö. Vi anser att det är helt naturligt att betrakta valet av desinfektionsmedel som en kritisk faktor i detta sammanhang, med en stark betoning på hållbarhet.

Ett övertygande alternativ i detta avseende är användningen av etanolfria desinfektionsmedel, som erbjuder en rad hållbarhetsfördelar:

  1. Minskad miljöpåverkan: Vid produktion av etanol förbrukas vanligtvis cirka 1 liter fossilt bränsle för att producera 1,5 liter etanol. Genom att välja etanolfria alternativ minskar vi vårt beroende av fossila bränslen avsevärt.
  2. Energieffektivitet: Etanolfria desinfektionsmedel eliminerar behovet av energiintensiva destillationsprocesser som vanligtvis förknippas med etanolproduktion.
  3. Säker transport: Etanolfria desinfektionsmedel eliminerar behovet av transport av brandfarliga material och minskar därmed potentiella säkerhetsrisker. Detta eliminerar behovet av brandsäkra skåp och komplexiteten i hantering och bortskaffande av farligt gods.
  4. Miljövänliga förpackningar: Etanolfria alternativ öppnar också möjligheter för mer miljövänliga förpackningsmaterial, vilket minskar den totala miljöpåverkan.
  5. Hudhälsa: Till skillnad från etanolbaserade desinfektionsmedel, som kan vara hårda mot huden och kräver extra användning av handkräm, är etanolfria alternativ skonsammare och torkar inte ut huden.

Förutom dessa hållbarhetsfördelar ger valet av alkoholfria desinfektionsmedel flera fördelar för själva byggnaden:

  1. Försäkring: Användning av icke brandfarliga desinfektionsmedel kan bidra till att brandskadeförsäkringen förblir intakt, särskilt när brandfarliga vätskor inte förvaras eller används utanför de av myndigheterna fastställda reglerna.
  2. Bevarande av interiörer: Etanolfria desinfektionsmedel utgör ingen risk för skador på golv, mattor eller inredning, vilket skyddar byggnadens övergripande estetik och integritet.
  3. Förbättrad luftkvalitet: Genom att undvika etanol, en flyktig organisk förening (VOC), kan användningen av etanolfria desinfektionsmedel resultera i betydligt färre luftburna partiklar, vilket bidrar till en förbättrad inomhusluftkvalitet.
  4. Minimerad brandrisk: Avsaknaden av brandfarlig etanol eliminerar risken för oavsiktlig eller avsiktlig felanvändning som kan leda till brand i byggnaden.

Att integrera etanolfria desinfektionsmedel i WELL Building Standard är inte bara i linje med hållbarhetsmålen utan förbättrar också säkerheten, hälsan och det allmänna välbefinnandet för de som vistas i byggnaden. Det är ett proaktivt steg mot att skapa säkrare, mer miljömässigt ansvarsfulla och motståndskraftiga byggda miljöer.

WELL-standard för byggnader

WELL Building Standard är ett prestationsbaserat system för att mäta, certifiera och övervaka funktioner i den byggda miljön som påverkar människors hälsa och välbefinnande. Den fokuserar på olika aspekter av byggnadsdesign och drift, såsom luftkvalitet, vattenkvalitet, belysning, näring, fitness och komfort, för att skapa hälsosammare och mer produktiva utrymmen för de boende.

Läs mer om Well Building Standard på:

https://www.wellcertified.com/certification/v2/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.