Image

PFAS – en pågående miljökatastrof som kan minskas med alkoholfria produkter

Vid släckningsarbete av bränder används olika typer av brandsläckare beroende på typ av brand. Är det alkohol som binner används vanligen alkoholbeständigt skum.

Valet av kemikalier för en verksamhet påverkar därför viken typ av brandsläckare verksamheten väljer för att kunna skydda sig mot brand. Detta kartläggs i det systematiska brandskyddsarbetet.

I Säkerhetsdatabladen för kemiska produkter framgår vilken typ av släckningsmetod som rekommenderas.

För etanolbaserade produkter rekommenderas normalt ”Alkoholbeständigt skum”  under Avsnitt 5.1 i Säkerhetsdatabladet.

Släckare som innehåller skum har visat sig vara en stor källa för PFAS.

Genom att välja kemikalier för verksamheter som dels inte är brandfarliga men inte heller behöver släckas med en speciell metod kan man byta ut till miljövänliga brandsläckare samt minska riskerna för brand. Vid bränder skapas stora utsläpp av CO2 men även förgiftning av marken samt personskador. Att bygga nytt skapar återigen nya CO2 utsläpp.

Innovationer inom brandsläckning som tex. Prestos patenterade vattendimma kan ersätta många skumsläckare och minska miljöpåverkan. Väljer man mindre farliga kemikalier kan man ersätta skumsläckare med andra metoder för släckning.

PFAS är ett omfattande miljö- och hälsoproblem. Utsläpp har skapats i Svenska vattendrag som i princip aldrig går att återställa. Kallinge är ett exempel men det finns fler.

Många svenskar dricker vatten med det PFAS, perfluoerade alkylsyror i. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning finns PFAS eller misstänks finnas i 109 olika dricksvattenanläggningar i 65 olika kommuner. Sammanlagt förser de 3,6 miljoner svenskar med dricksvatten.  – Sveriges natur, Naturskyddsföreningen

MSB, Naturvårdsverket och Kemi ur Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum:

”Brandsläckningsskum som innehåller fluortensider är särskilt problematiska för miljön. Alla fluortensider, inte bara de som innehåller PFOS och PFOA, är extremt svårnedbrytbara (persistenta) och stannar kvar i miljön. Även de kemiska ämnen som bildas i miljön när fluortensiderna bryts ner är extremt svårnedbrytbara. Höga halter av fluortensider har påträffats i grundvatten framförallt i anslutning till brandövningsplatser (t.ex. flygplatser) och i områden där bränder har släckts. I en del fall har halterna av fluortensider varit så höga att de har överskridit Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten vilket lett till att enskilda brunnar eller vattenverk tagits ur bruk. ”

Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten, Statens Geotekniska Institut:

”Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Uppdraget är ett led i arbetet med att minska de risker som dessa ämnen utgör för människor och miljön. Förekomsten av PFAS har identifierats som ett miljö- och hälsoproblem som lyfts fram i allt högre grad de senaste åren. Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun konstaterats vara förorenade med PFAS. Brandövningsplaster där släckskum har hanterats har identifierats som en betydande källa för spridning av PFAS i miljön. Hittills har riktvärden saknats för att bedöma risker med PFAS-föroreningar i mark och grundvatten.”

Klimatförändringar leder till ökade risker för bränder. Vi behöver välja mindre farliga kemikalier för att minska behovet av alkoholbeständiga skumsläckare.

Följ vårt arbete med att upplysa om farliga kemikalier och varför de stannar både i miljön och i samhället.

www.hygieneofsweden.com/sv/thinkgreen

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.