Image

Felaktig hantering av farliga kemikalier inom svenska myndigheter och verksamheter

Inom många verksamheter i Sverige inklusive skolor, myndigheter, företag och sjukvård används idag etanolbaserade produkter för handdesinfektion.

Detta skapar stora utmaningar inom avfallshanteringen. Det ligger inte heller i linje med Sveriges uppsatta miljömål om att välja produkter med mindre miljöpåverkan och högre hållbarhet gällande hela livscykeln av produkter.

Information från Avfall Hälsingland (https://avfallhalsingland.se/sorteringsguide/farligt-avfall/etanol/)

När en produkt innehållande etanol upplevs som slut eller har gått ut i datum skall den enligt datasäkerhetsbladet hanteras som farligt avfall alternativt sköljas ur, göras droppfri och sedan sorteras som plast.

OBS! Produkten får inte sköljas ur i det kommunala avloppet. Ursköljningen skall ske i ett slutet system där vätskan sedan lämnas i ett uppsamlingskärl till en återvinningsstation.

Läs i Datasäkerhetsbladet hur produkterna ni använder idag skall hanteras som avfall.

Exempel utdrag ur säkerhetsdatabladet för LIV DES 75:

När etanolen har passerat bäst föredatum eldas den upp. Detta skapar stora CO2 utsläpp.

Alla verksamheter är skyldiga att följa lagar och föreskrifter gällande hantering av avfall från verksamheten. Svanen, ISO 14001 och andra miljöcertifieringar förutsätter att lagarna följs och har därför inte tagit med denna typen av produkter i kriterierna gällande avfallssortering.

”Sortering av farligt avfall är ett myndighetslagkrav och därför inte nämnt i fraktionslistan.” – Ur dokumentet Svanen märkning av hotell, restaurang och konferens, Nordisk miljömärkning.

Gällande lagar, regler och föreskrifter

EU:s avfallsdirektiv som Sverige bland annat har lagfäst i bla Miljöbalk (1998:808) framgår det tydligt ansvaret att sortera avfall korret men även att minska mängden avfall samt att välja produkter och lösningar som förebygger behovet av mer avfall och öka andelen som kan återvinnas och återanvändas.

”5 §   Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.
Lag (2016:782).”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K15

Läs på Avfall Hälsinglands hemsida gällande regler fler etanol:

https://avfallhalsingland.se/sorteringsguide/farligt-avfall/etanol/

Sveriges miljömål med att att öka andelen avfall som går att återvinna och återanvändas:

https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/oka-andelen-kommunalt-avfall-som-materialatervinns-och-forbereds-for-ateranvandning/

Läs mer om avfallsdirektivet och avfallshierarkin:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/lagar-och-regler-om-avfall/

Naturvårdsverkets hemsida med vägledning gällande kommunalt avfall

”Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som förbereds för återanvändning och materialåtervinns. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Etappmålet om kommunalt avfall är en bearbetning av de mål som finns i EU:s avfallsdirektiv. Målåren och viktprocenten är desamma som i direktivet.”

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/kommunalt-avfall/

EU:s ramverk för avfall

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en

Genom att ställa om till en etanolfri lösning från Hygiene of Sweden kan verksamheter minska:

✅  Behovet av fossilt bränsle

Etanol är mycket energikrävande och har ett fossilt framställningsvärde på 1.5 Dvs man behöver 1 liter fossilt bränsle för att framställa 1.5 liter etanol.

✅  Mängden farligt avfall och öka hållbarhet och återvinningsbarhet

De alkoholfria förpackningarna töms i avloppet och sorteras som plast för materialåtervinning istället för att eldas upp. Även efter utgånget datum.

✅  Plastkonsumtionen

Genom att välja klimatsmartare förpackningar tex. BAG-IN-BOX som innehåller 86% mindre plast.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.